FormueFyns persondatapolitik

Her kan du hente vores porteføljeaftale samt oversigt over risikoprofiler, investeringsafgrænsninger, definition af forskellige kundeengagementer samt en handelsfuldmagt.
Desuden finder du links til forretningsbetingelser, information om behandling af personoplysninger samt vores politik for håndtering af evt. interessekonflikt.

Oplysninger om vores behandling af kunders og andre interessenters personoplysninger mv.

Med denne persondatapolitik ønsker vi at oplyse alle interessenter, samarbejdspartnere, kunder og potentielle kunder om hvilke personoplysninger, der behandles i FormueFyn.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer eller tilmed billeder og dynamiske IP-adresser.

Det er FormueFyn´s Fondsmæglerselskab A/S intention at behandle alle interessentdata forsvarligt og hensigtsmæssigt. Det er således vores målsætning, at dine personoplysninger behandles sikkert og korrekt under hensyntagen til passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger hos os. Det betyder it-mæssigt, at vi f.eks. har bruger- og adgangskontrol, firewalls, og at vi træner vores medarbejdere i god IT-sikkerhed. Desuden har vi også sikre fysiske rammer omkring dataopbevaring.

FormueFyn behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler derfor kun dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, herunder besvare dine henvendelser. Vi har retlig forpligtelse, såsom opfyldelse af hvidvasklovgivningen, lov om finansiel virksomhed og investorbeskyttelsesregler, og når vi har et samtykke, eller når vi har en anden legitim interesse og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger.

Vi vil også behandle dine personoplysninger, hvis du har givet os samtykke til at gøre det i forbindelse med for eksempel markedsopdateringer.

I forbindelse med indgåelse af et kundeforhold med FormueFyn indgås der en samtykke erklæring på området.

Vi ønsker til hver en tid at tilbyde vore kunder den bedste rådgivning og de bedste løsninger, hvilket i høj grad afhænger af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de personoplysninger, vi har om dig, er korrekte og opdaterede, og at du løbende holder os orienteret om eventuelle ændringer.

Alt, hvad FormueFyn foretager sig med personoplysninger, betegnes som behandling, uanset om dette sker automatisk eller manuelt. Det gælder fx indsamling, registrering, organisering, opbevaring, tilpasning eller ændringer, læsning, brug, videregivelse af transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse. Dette gælder såvel fysiske- som elektroniske data.

Behandling af personoplysninger i FormueFyn sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder Persondataloven, Databeskyttelsesloven, som træder i kraft den 25. maj 2018, Datatilsynets anbefalede retningslinier, Lov om Finansiel Virksomhed, samt FormueFyn´s generelle forretningsbetingelser.

De data der opbevares hos FormueFyn vil i alt overvejende grad være såkaldte almindelige oplysninger kontra følsomme oplysninger.

Dit samtykke er naturligvis frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

1. Baggrund for dataindsamling

Vi registrerer og bruger personoplysninger om dig af flere årsager. De personoplysninger, som indsamles og behandles af FormuFyn behandles med henblik på at kunne tilbyde dig den bedste rådgivning, investorservice, de bedste løsninger og for at overholde vores aftale med dig. Endvidere gør vi det for at opfylde de lovkrav, vi er pålagt som finansiel virksomhed.

Det betyder, at vi registrerer og bruger dine personoplysninger med følgende formål:

 • At kunne yde investeringsservice, herunder blandt anden i form af investeringsrådgivning, skønsmæssig porteføljepleje og ordreformidling.
 • At kunne sikre korrekt kundepleje, kundeadministration og intern risikostyring.
 • At kunne kommunikere med dig i forbindelse med kontakt via kundeservice, e-mailkorrespondance/formularer og konto på de sociale medier.
 • At kunne opfylde retlige forpligtelser, som påhviler FormueFyn, og som eksempelvis følger af hvidvaskloven og investorbeskyttelsesreglerne.
 • At kunne opfylde kontraktretlig forpligtelse med dig.
 • At kunne analysere og gruppere kunder og potentielle kunder efter valg, prioritering og præferencer, således at vi bedre kan målrette vores markedsføringsindsatser, anbefalinger, produktudbud/produktudvikling mm.
 • At kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre vores systemer.

Vi kan også bede dig om lov til at behandle dine personoplysninger til følgende:

 • For at kunne administrere markedsføringsaktiviteter, såsom nyhedsmail og arrangementer mm.
 • Markedsføringsformål, herunder til markedsføring pr. post og e-mail.
 • FormueFyn kan benytte eksterne samarbejdspartnere/leverandører (og databehandlere) til at udføre opgaver på vegne af FormueFyn som for eksempel i forbindelse med formidling af ordre, IT-hos-ting eller markedsføringsaktiviteter. Udførelse af sådanne tjenester kan medføre, at FormueFyn samarbejdspartnere både i Danmark og EU/EØS får adgang til dine personoplysninger.

Vi viderebringer ikke oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for, at vi kan rådgive og betjene dig, eller fordi det er nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning.

Vi bruger ikke dine informationer til andre formål end de formål, som er beskrevet i denne persondatapolitik.

Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med, modtager vi muligvis også dine informationer. Det kan for eksempel være samarbejdspartnere, der bistår med rådgivning og/eller markedsføring. Vi kan også købe tjenester og data fra virksomheder, der kontrollerer kontaktoplysninger og personlige informationer, du har givet til tredjepart. Det er for at sikre, at de informationer, vi har om dig, er korrekte og for at forebygge hvidvask.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, når dine personoplysninger bliver brugt af andre end FormueFyn, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

FormueFyn bestræber sig således på, at der altid indgås aftaler med virksomheder, der håndterer personoplysninger på FormueFyn vegne for at sikre et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med dine personoplysninger – også hos vores samarbejdspartnere.

Uanset om vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som har forretningssted i lande inden for eller uden for EU/EØS, har vi indgået aftaler med dem med henblik på at sikre, at deres niveau for persondatabeskyttelse lever op gældende lovgivning. Såfremt det bliver aktuelt med samarbejdspartnere uden for EU/EØS (i tredjelande), vil der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger – herunder ved aftaler, som indeholder standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som er godkendt af EU-kommissionen og tilgængelige på EU-kommissionens hjemmeside.

Hvis du besøger eller kommunikerer med os via konti på de sociale medier, hvilket vil sige tredjepartsplatforme såsom Facebook og LinkedIn, kan FormueFyn modtage oplysninger om din profil og dine interaktioner på tredjepartsplatformen fra leverandøren af denne. FormueFyn videregiver endvidere oplysninger til andre, når det er nødvendigt for at kunne opfylde aftaler med dig. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med ordreformidling, hvor FormueFyn videregiver oplysninger til din bank for at kunne gennemføre en ordre m.m..

2. Hvilke personoplysninger indsamles?

FormueFyn registrerer og bruger forskellige typer af personoplysninger afhængigt af, om der er tale om indgåelse af et kundeforhold eller en opvist interesse for selskabet i forbindelse med jobansøgninger eller via div. medier m.m..

Eksempler på dette kunne være:

 • Grundlæggende personoplysninger, for eksempel dit navn, dine kontaktoplysninger og dit cpr-nummer.
 • Oplysninger om dit erhverv/beskæftigelse, arbejde, uddannelse.
 • Økonomiske oplysninger, for eksempel formueforhold og skatteforhold.
 • Oplysninger om din husstand/familie.
 • ID-dokumentation, for eksempel fotokopier af pas, kørekort og sundhedskort.
 • Oplysninger om de services og produkter, vi leverer til dig, herunder hvordan du bruger dem og dine præferencer i den forbindelse.
 • Handelshistorik/handelsinformation.

Vi kan endvidere også registrere andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte produkter eller services til dig, eller hvis det er pålagt ved lov.

FormueFyn kan desuden indsamle data om de enheder, du bruger til at få adgang til FormueFyn digitale kanaler, herunder IP-adresse, browsertype og cookieinformationer.

Når du kontakter os via kundeservicefunktioner, for eksempel i forbindelse med en handel, klage eller anden forespørgsel, bliver dine kontaktoplysninger og oplysninger om sagen behandlet af os.

FormueFyn har placeret såkaldte ”cookies” i vores digitale kanaler. Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger den digitale kanal.

Endvidere trækker vi offentlige oplysninger registre såsom CVR og BIQ med henblik på markedsføringsaktiviteter og til for eksempel at kontrollere de personoplysninger vi har, er korrekte.

Når du bliver kunde hos FormueFyn, bliver du bedt om at afgive en række oplysninger til os, herunder dit navn, adresse, cpr-nummer/cvr-nummer., og du skal endvidere oplyse om dine skattemæssige forhold. Du skal også dokumentere oplysningerne og fremsende pas eller anden billeddokumentation, som indeholder dit cpr-nummer. Desuden skal du oplyse om formålet med og det forventede omfang af dit kundeforhold hos os. Dette følger af hvidvaskloven, som FormueFyn er omfattet af.

Efter hvidvasklovgivningen er vi forpligtet til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter. Vi skal også kontrollere, om du er en politisk eksponeret person (PEP) eller en nærtstående til en PEP. Vi skal gemme resultatet af vores undersøgelse i minimum 5 år, efter kundeforholdet er ophørt, eller den enkelte transaktion er gennemført, hvorefter vi sletter personoplysningerne.

Når vi beder dig om oplysninger, er det fordi vi har brug for dem til at rådgive eller i øvrigt betjene dig. Hvis du ikke ønsker at give os dine oplysninger, kan det medføre, at vi ikke kan eller må betjene dig.

FormueFyn behandler kun oplysninger, så længe det er nødvendigt for enten at opfylde formålene med behandlingen, eller fordi FormueFyn er underlagt andre juridiske forpligtelser, som eksempelvis følger af lovgivningen.

I forbindelse med såvel opfordrede- eller uopfordrede jobansøgninger behandler FormueFyn de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Det betyder i praksis, at alle kan forvente at få et svar på en ansøgning, men FormueFyn har valgt ikke at gemme data fra ansøgere i forlængelse heraf.

3. Retsgrundlaget for dataindsamling

FormueFyn behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler derfor kun dine personoplysninger, når:

 • Det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, herunder besvare dine henvendelser til kundeservice.
 • Vi har retlig forpligtelse, såsom opfyldelse af hvidvasklovningen, lov om finansiel virksomhed og investorbeskyttelsesregler, og
  når vi har et samtykke.
 • Vi har en anden legitim interesse og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger. Det kan for eksempel være for at forhindre misbrug og tab, som led i markedskommunikation.
 • Vi registrerer og bruger kun dine personoplysninger, hvis vores formål klart vejer tungere end din interesse i, at vi ikke gør det.
 • Vi vil også behandle dine personoplysninger, hvis du har givet os samtykke til at gøre det i forbindelse med for eksempel markedsføring.

4. Cookies på FormueFyn

På vor hjemmeside benyttes Cookies. Cookies har til formål at registrere den computer, som anvendes til at besøg aktuelle hjemmesider. Oplysningerne anvendes alene til statistiske formål i forbindelse hjemmesiden. Der registreres ingen personoplysninger i den forbindelse.

Ved besøg på vor hjemmeside er det muligt at afvise cookies som anført, ligesom historikken kan slettes der.

5. Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, dine personoplysninger registreres og bruges i forbindelse med. Eksempelvis gemmer vi også personoplysninger, så vi kan vurdere, om du har et eventuelt krav mod os.

Vi gemmer derfor dine personoplysninger, så længe vi leverer en ydelse eller et produkt. Vi sletter dine personoplysninger fysisk og elektronisk, når der ikke længere er et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i henhold til de forpligtelser FormueFyn er underlagt i henhold til gældende lovgivning og offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet, samt til sikring af dokumentation.

6. Sikkerhed i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger

FormueFyn ønsker at sikre høj sikkerhed omkring beskyttelsen af dine personoplysninger, og vi har derfor relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod for eksempel uautoriseret adgang, ændring og tilintetgørelse. Interne præciseringer heraf fremgår af  ”FF-forretningsgang for IT- og datasikkerhedspolitik”.

Alle medarbejdere i FormueFyn er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed. Det betyder, at oplysninger om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke uberettiget blive videregivet til tredjemand.

7. Begrænsninger i forbindelse med udlevering af personoplysninger

Vi videregiver de oplysninger, som loven kræver, for eksempel indberetninger til myndigheder.

Er der mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, skal vi underrette SØIK (Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet) og oplyse om baggrunden for underretningen. Vi kan videregive oplysninger om undersøgelser og underretning til SØIK til dit pengeinstitut. Vi er endvidere forpligtiget til at udlevere oplysninger indhentet efter hvidvaskloven til Finanstilsynet, hvis de ønsker det.

FormueFyn kan endvidere blive nødt til at udlevere personoplysninger til tredjepart, som for eksempel politiet eller andre myndigheder i forbindelse med efterforskning af kriminalitet, eller hvis vi i øvrigt har pligt til at udlevere sådanne oplysninger i henhold til lovning eller domstols- og myndighedsafgørelser.

8. Adgang til dine personlige oplysninger og ret til at klage

Du har, i henhold til gældende lovgivning, ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode om adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig. Endvidere kan du altid anmode om:

 • at få rettet forkerte personoplysninger.
 • at få FormueFyn til at afslutte behandlingen.
 • at få slettet dine personoplysninger, som behandles hos FormueFyn.
 • at vi begrænser behandlingen af personoplysninger.
 • at du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet og at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.
 • Såfremt du ønsker at foretage én eller flere af overstående tiltag, skal du rette henvendelse til kontaktperson efterfølgende.

9. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Langesøvej 153, 5462 Morud
CVR-nr.: 1050 8649
Telefon: 6591 9591
E-mailadresse: info@formuefyn.dk

Hvis du vil klage over FormueFyn´s behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon: 33 19 32 00, e-mail:dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk

10. Ændring af nærværende Persondatapolitik

Vi opdaterer denne politik, når vi skønner, der er behov for det, for eksempel når vi udbyder nye ydelser. Den nyeste version af persondatapolitikken er altid tilgængelig på FormueFyn´s hjemmesider.

Ændringer i forhold til den tidligere version vil fremgå af ændringsloggen herunder, og tidligere versioner af persondatapolitikken kan rekvireres ved henvendelse til FormueFyn til den kontaktperson, der er  anført under pkt. 8.

Denne version er godkendt og offentliggjort 24. maj 2018