Indblik Arkiv - FormueFyn

Morud, 19. september 2022

 

Vi vil i det følgende forsøge at perspektivere, hvorfor vi fortsat ønsker at være investeret i aktier i den kommende tid.

Vi befinder os i en tid, hvor man nemt kan lade sig påvirke af de mange blandede overskrifter om div. kriser og recession, der præger mediebilledet. Tilsvarende virker stigende el- og gaspriser og udsigterne til en ”kold” vinter jo også meget nærværende og skræmmende. På en baggrund kan man godt blive forbeholden over for de fremtidige udsigter, herunder for aktiemarkederne. Aktiemarkeder der i særdeleshed har været bevægelige senest i takt med stigende inflation og renter.

En kombination af ændret købsadfærd i forbindelse med Covid pandemien, stigende energipriser, som følge af Ukrainekrigen og nationalbankernes massive indgreb har fået inflationen, eller med andre ord priserne på varer – til at stige markant.

Indledningsvist nedtonede nationalbankerne betydning af dette, ud fra en antagelse om, at det ville være forbigående. Denne opfattelse er vendt, hvilket har fået en række nationalbanker til at begynde at hæve renterne betydeligt og signalere, at mere er på vej.
Det har været blandt de væsentligste årsager til, at aktiemarkederne er faldet senest.

Vi deler bekymringerne, men vi er af den overbevisning, at meget allerede er priset ind i aktiekurserne. Desuden er der mange af de elementer, der har drevet inflationen i vejret – stigende kornpriser, råvarer og fragtpriser i gang med at falde ganske markant. Men det tager ofte nogen tid før det slår igennem med faldende inflation til følge, men det kommer!

Samtidigt mener vi også, at den samlede økonomiske situation ikke er så slem, som overskrifterne synes at afspejle.

Baggrunden for dette skal findes i, at vi forud for Covid-pandemien oplevede et af de længste opsving i økonomierne i historien. Det sikrede, at mange private og virksomheder havde en stærk økonomi ind i ”pandemi-krisen”. Den gunstige situation blev bibeholdt da nationalbankerne og regeringerne i forbindelse med Covid-krisen pumpede umådelig meget likviditet ud i samfundet og sænkede renterne som aldrig set før.

Således kom de private og virksomhederne godt igennem perioden med udfor-
dringerne og eksempelvis viser en statistik fra Danmarks Nationalbank, at de ikke finansielle virksomheder har rekordstore indestående i bankerne p.t. og bankerne fortæller om, at de ikke ser krisetegn nogle steder. For de private synes situation også at være gunstig med pæne opsparinger og høj beskæftigelse og mange meldinger om mangel på arbejdskraft i mange sektorer.

Ovenstående gør, at vi ikke tror, at der kommer en længere varende nedtur, men dermed ikke sagt, at der ikke kan komme en teknisk recession- eller med andre ord en periode med to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst. Men ikke mere end det! Det mener vi allerede er priset ind i markedet, og det er værd at bemærke, at aktiemarkedet typisk er 6 måneder foran realøkonomien.

Som tidligere nævnt er der meget man kan bekymre sig om, men samtidigt er det også lidt svært at finde mere at bekymre sig om, og der vil komme et tidspunkt, hvor det alene vil få en positiv effekt for aktiemarkedet. Det skal ses i lyset af, at der generelt er rekord meget likviditet sat til side i kontanter blandt de professionelle investorer, som hurtigt kan komme ind i aktiemarkedet med stigende kurser til følge så snart stemningen vender marginalt.

Samtidigt er det også vigtigt i netop stunder som disse at være varsom med at træde helt ud af markedet. Markedet er faldet, og det er ikke sandsynligt, at man netop kan købe ind igen, når markedet vender og komme med igen. Det kan have afgørende betydning for ens afkast.

Således viser en analyse af det amerikanske aktiemarked, at set over 50 år ville ens afkast uden de 10 bedste dage med stigninger i markedet halvere ens samlede afkast, mens al afkast uden de bedste 75 dage ville være væk. Det centrale er, at over tid giver aktier et attraktivt afkast på mere end 7 % på tværs af perioder med usikkerhed som nu.

Vi har generelt ageret rimeligt konservativt i den seneste tid i forbindelse med vores investeringer og blandt andet købt en del aktier i defensive brancher og i selskaber, der har fordel af stigende renter. Desuden har vi også i forbindelse med en række frasalg holdt en del kontanter af taktiske årsager. Vi ser flere gode selskaber, der som følge af den forgangne periode ser attraktive ud på sigt og vil udnytte det, når timingen er der.

 

 

Med venlig hilsen

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S
Claus N. Sørensen & René Spurré

FÅ MERE UD AF DIN OPSPARING OG DINE PENSIONSMIDLER


Måske har du penge og pensionsopsparinger bundet i ordninger i din bank eller dit pensionsselskab. Eller måske har du et kontant indestående, som giver negative renter. Stadig flere finder ikke disse ordninger tilfredsstillende. De kommer i stedet til os. Og oplever typisk, at de både får mere personlig rådgivning og større afkast.

Mange tror, at pensionsopsparinger ikke kan flyttes. Det er i de fleste tilfælde forkert. Det er dine penge. Og vi kan hjælpe dig til at få mere ud af dem. Skal vi det, så tag fat i os, hvis du har en formue på over én mio. kr, som du ønsker skal vokse.

HVIS PENGE BETYDER NOGET FOR DIG


Vi har arbejdet for at pleje vores kunders formuer i mere end 20 år. Vores historik viser, at vi evner at tilpasse vores investeringsstrategier til en foranderlig verden – fra 9/11 over finanskrisen og coronakrisen til den nuværende situation med krig i Europa. Vi investerer langsigtet og lægger vægt på det formuebevarende element i vores strategi. Det er, som Bendt Bendtsen siger, en konservativ investeringsstrategi. Betryggende konservativt.

Alligevel har vi gennem årene skabt et afkast, der er væsentligt højere end vores benchmark* (se historikken her). Så med os bliver din tredje alder enten sjovere. Eller også kan du gå på pension og nyde den tidligere.

 

Hvis du for tyve år siden havde betroet os 1 mio kr., ville du pr. 2. juni 2022 have haft 4,51 mio. på kontoen**. Hvis du i stedet havde valgt at følge vores benchmark, ville du samme dato have haft 2,83 mio. Forskellen for din tredje alder er betragtelig. I det første scenario kan du komme langt ved at leve af afkastet – altså uden at tære på din formue. I andet scenario må du sandsynligvis spise din formue op i løbet af fx 10 år.

* Bemærk at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidig formuetilvækst.
** Alle tal er pr. 2. juni 2022

VI INVESTERER I VELDREVNE VIRKSOMHEDER


Hos os bliver du ikke bundet op i bestemte produkter eller investeringsbeviser. Vi investerer for dig direkte i større, kendte børsnoterede og veldrevne virksomheder med en attraktiv forretningsmodel. Din investering står i dit depot i dit pengeinstitut. På dit mandat investerer vi for dig og arbejder konstant på at optimere dit afkast. Uden at du behøver løfte en finger. Vi følger vores investeringer tæt og holder os ajour med investeringspotentiale i markedet for hele tiden at optimere vores porteføljer af aktier.

Vi skaber resultater for dig.

VIL DU HØRE MERE?

Ring eller skriv til os, så finder vi et tidspunkt, der passer dig. Ta’ fat i René Spurré, Nordsjælland, på 40 27 31 94 eller mail: rsp@formuefyn.dk

Eller kontakt Claus N. Sørensen, Fyn, på 21 49 00 13 eller mail: cns@formuefyn.dk

Svarer du ja til ovenstående, så læs lige videre

Vi får ofte kunder ind, som har hele eller en større del af deres penge og pensionsopsparinger bundet i ordninger solgt af deres bank. Fælles for dem er, at de hos os oplever, at de får:

  • Mere personlig rådgivning
  • Større afkast
  • Færre omkostninger

Her på det sidste er der også mange, der flygter fra negative renter. At betale penge for at give bankerne bedre likviditet, ligger fjernt for de fleste. Det kan du undgå ved at investere dine midler gennem os.

Hvis du vil have vores hjælp til at pleje din formue, skal du give os et investeringsmandat på én mio. kr. eller mere.

Formuepleje med 130% højere afkast end markedet

Vi har arbejdet for at øge udbyttet af familiers penge og pensionsopsparinger i mere end 20 år. Gennem årene har vi slået markedet og skabt et afkast, der er 130% højere end markedet (se mere om vores historik på afkast her). Så enten bliver din tredje alder sjovere. Eller også kan du gå på pension lidt tidligere.

Dermed skaber vi merværdi for dig som kunde og har vist, at vi evner at tilpasse vores investeringsstrategier til en foranderlig verden – fra 9/11 over finanskrisen til den nuværende coronakrise (som næppe er den sidste krise, vi kommer til at hjælpe vores kunder med at navigere gennem).

Direkte investeringer i veldrevne virksomheder

Hos os bliver du ikke bundet op i bestemte produkter eller investeringsbeviser. Vi investerer for dig direkte i større, kendte børsnoterede og veldrevne virksomheder med en attraktiv forretningsmodel og et interessant marked. Din investering forbliver i dit eget depot i dit pengeinstitut. Du giver os mandat til at investere for dig, hvorefter vi konstant arbejder på at optimere dit afkast. Uden arbejde for dig.

I vores investeringsstrategi går vi efter at sikre dig absolutte afkast. Vi stirrer os ikke blinde på et benchmark. Vi fryder os ikke over at ligge i minus 8, hvis benchmark ligger i minus 10. Minus er stadig et tab. Tab skal vi så vidt muligt undgå. Vi investerer langsigtet og lægger vægt på det formuebevarende element i vores strategi.

For at holde os ajour med investeringspotentiale i markedet er vi løbende i dialog med et stor antal virksomheder på tværs af brancher. Det gælder naturligvis især for virksomhederne i vores porteføljer. Vi følger vores investeringer – og potentielle investeringer tæt for hele tiden at optimere vores porteføljer af aktier.

Vil du høre mere? Så ta’ fat i René Spurré, som sidder på kontoret i Nordsjælland, Skodsborgvej 188, Søllerød, 2850 Nærum. Ring på: 40 27 31 94. Eller skriv en mail til: rsp@formuefyn.dk. Så finder vi et tidspunkt, der passer dig.

En positiv sommerstatus.

Vi nærmer os nu snart sommerferien efter en usædvanlig udfordrende periode som følge af Pandemien. Vi har været vidne til en af de største og mest komprimerede nedture på aktiemarkedet i årtier, som følge af den frygt og usikkerhed, der opstod i den forbindelse. Den store effekt på bl.a. aktiemarkederne, som udbredelsen af COVID 19 har haft, skyldes i vid udstrækning, at den vestlige verden var fuldstændigt uforberedt på et sådant virusudbrud. Virusudbruddet har udløst megen frygt og mange drastiske foranstaltninger, som har forplantet sig negativt i økonomierne. I takt med en større forståelse for risikoen ved virussen og hvorledes den kan forebygges og behandles aftager denne. 

Med den viden vi har i dag ville man sandsynligvis have grebet situationen anderledes an. Det er i det lys man skal se en evt. frygt for en anden bølge. 

Konsekvenserne af udbruddet har været, at væksten i økonomierne globalt set har været negativ i nogle måneder, og at mange virksomheder har været hårdt ramt af situationen. I dag kan situationen måske bedst beskrives som en økonomisk ”lyn-recession” – rekord dyb og rekord kort, som situationen omkring 9/11 eller en natur katestrofe, hvor aktiemarkederne kom godt igen. 

Vi har gennem hele forløbet baseret os på fakta og fastholdelse af vores langsigtede/ gennemprøvede strategi og forsøgt at se gennem den panik/uvished, der har gjort sig gældende. Til støtte for dette har vi har haft adgang til bl.a. specialister på virusområdet, og vi får løbede rapporter på virusudviklingen og tolkninger heraf, hvilket hjælper os med at navigere. 

Vi deltager generelt i mange møder med ledelsen i de virksomheder, som vi investerer i. Frekvensen har været ekstra høj i den seneste tid, til støtte for vores investeringsbeslutninger. Vi har lært endnu mere om virksomhederne og om deres forretningsmodeler og omstillingsparathed. Vi kan konstatere, at flere har været gode til at navigere i perioden og bl.a. benytter lejligheden til at mindske omkostninger til gavn for indtjeningen og dermed aktiekursen fremadrettet. 

Vi mener, at aktiemarkedet vil kunne fortsætte med at stige i takt med at økonomierne vender tilbage til den langvarige væksttrend – i særdeleshed i Europa, der er foran i bekæmpelsen af virussen. Der vil være en bund under markedet -understøttet af meget likviditet, forestående store regerings investeringsprogrammer, generel ”under-investering” hos mange institutionelle investorer og fortsat tiltro til, at vi vil overvinde virussen. Der er mange tegn på, at økonomierne er ved at være kommet godt gennem første fase af normalisering ovenpå det ”chok”, som virusudbruddet skabte. Det er lykkedes os at navigere rimeligt gennem perioden, og vi har foreløbigt i år gjort det bedre end vores benchmark´s – bl.a. ved at være lidt mere defensive og ret aktive. 

God sommer! 
Med venlig hilsen 

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S 
Claus N. Sørensen & Renè Spurrè 

Ejer du aktier nok?

 

Gennem min karriere har jeg arbejdet en del med investeringsrådgivere, som har haft ansvar for at hjælpe deres kunder med at placere deres opsparing i forskellige typer af investeringer. I særlig grad drejer det sig om aktier, erhvervsobligationer, realkreditobligationer og statsobligationer. De to første aktivklasser anses normalt for at være risikable, mens de to sidste anvendes til at reducere risiko og udsving i kundernes porteføljer.
Når man sammensætter en langsigtet portefølje, bør man selvsagt gøre sig overvejelser om sammensætningens samlede udsving og mulighederne for store tab, men man bør i mindst lige så høj en grad fokusere på udfaldsrummet ved investeringsperiodens udløb – det vil ofte sige, når kunden pensioneres og skal begynde en nedsparing.
Det har ofte slået mig, hvor meget vægt investeringsrådgivere lægger på at dæmpe udsvingene i porteføljerne ved at holde andelen af aktier og erhvervsobligationer relativt lavt – selv for risikovillige investorer med lang tid til pensionering. Investeringsrådgiverne udfører normalt et godt og vigtigt stykke arbejde, men efter min mening overser mange af dem et vigtigt element i deres rådgivning.
Et eksempel kan forhåbentlig illustrere min pointe. 10-årige, danske statsobligationer handles på nuværende tidspunkt til en rente på cirka 0,2%. Over en tiårig periode bliver dette med renters rente til et samlet afkast på kun 2%. Til sammenligning vil en bred portefølje af globale aktier formentlig give et sted mellem 4% og 6% årlig over en tilsvarende periode, hvilket med renters rente (men eksklusive skat) minimum vil svare til 48% i samlet afkast. Hvis aktier i stedet giver 6%, hvilket er tættere på et langsigtet, gennemsnitligt afkast, vil investorerne i stedet over hele perioden have udsigt til et samlet afkast på 80%.
Med andre ord er det en meget væsentlig forskel på afkastene fra henholdsvis aktier og obligationer, og denne forskel er så stor, at det ikke kan retfærdiggøres at have en meget lav andel af aktier med henvisning til, at de har store udsving i deres afkast.
Faktisk har danske investorer med en bred, global aktieportefølje de sidste 50 år minimum 90% af tiden kunnet opleve et 10-årigt afkast, som var positivt. Det gennemsnitlige 10-årige afkast har desuden ligget på 209%, hvilket er langt højere end, hvis investorerne i stedet havde investeret i forskellige typer af sikre obligationer – og dette er endda mestendels sket i en periode med faldende renter, som har medvirket til at understøtte obligationsafkastene.
Aktieinvestorer betales for at løbe en risiko, og investorer i sikre obligationer straffes for, at de med deres valg har demonstreret et krav om, at de til enhver tid vil kunne sælge deres investering uden at bekymre sig om risikoen for, at udstederen af obligationen kan gå konkurs.
Det er klart, at ens portefølje skal afspejle, hvornår man ønsker at kunne råde over værdien af sine investeringer, men langt de fleste danskere med mere end 10 år til pensionering vil selv på et tidspunkt med ret dyre aktiemarkeder kunne se frem til et væsentligt højere afkast fra den del af deres portefølje, som er investeret i aktier end den del, som er investeret i diverse obligationer.
Investorer skal stole på, at historien gentager sig, og at de vil blive belønnet for at løbe risikoen. De skal med andre ord acceptere, at deres afkast kan svinge, og de skal indse, at dette er en uundgåelig, men også knap så relevant konsekvens af en stor aktieandel. Hovedsagen er, hvad deres investeringsdepot er værd, når de skal pensioneres.
Misforstår mig ikke. Det er ikke altid en god ide at have en stor eksponering til aktiemarkederne. Eksemplerne fra IT-boblen og kreditkrisen skræmmer. Men når det drejer sig om danske porteføljers gennemsnitlige aktieandel er det alligevel mit indtryk, at den er for lav.

David Bakkegaard Karsbøl

 chefstrateg, Sparinvest

Endnu et år er gået. Det blev politisk et mere roligt år internationalt set end de foregående. De Europæiske valg i Frankrig og Tyskland faldt fornuftigt ud. Den nyere kinesiske leder Xi Jinping blev genvalgt som generalsekretær for Kinas kommunistparti og befæstede sin position væsentlig med valget. Endeligt fik den nye amerikanske præsident efter et meget langt tilløb en skattereform på plads og undgik politiske skandaler, som mange havde frygtet. Alt sammen positive elementer for aktiemarkederne.

Når man ser ind i 2018 er det et år, hvor der skal afholdes italiensk valg. Et valg der godt kan skabe noget støj i Europa, men hvor der ellers ikke lige umiddelbart er udsyn til nogle politiske elementer, der kan skabe usikkerhed. Det åbner op for at fokus kan være rettet mod den økonomiske udvikling i større grad end de tidligere år, hvilket er positivt.

Vi har gennem nogen tid gjort os til talsmænd for, at vi bevægede os i retning af en situation, hvor den internationale vækst voksede synkront, hvilket nu efterhånden et stykke tid har været situationen, og det er den optimale situation for vores aktieinvesteringer. Det så længe, at væksten ikke bliver for høj og skaber ubalancer i f.eks. arbejdsmarkedet, råvarepriserne m.m., men det synes ikke at være situationen.

Således opjusterede OECD for nyligt deres internationale vækstskøn op fra 3,5 % til 3,6 %, men det er fortsat under niveauet fra før krisen og niveauet fra tidligere opsving og dermed ikke alarmerende.

En ting der er værd at hæfte sig ved i forbindelse ved opsvinget er, at investeringerne, der længe har haltet, er begyndt at stige ganske pænt og at forbruget også generelt styrkes til gavn for væksten. Dette er meget betydende, da det generelt har positive selvforstærkende effekter.

Der, hvor det relativt set går bedst, er i Europa – vores fokusområde, hvor væksten fortsætter med at vinde momentum. I Europa stiger de økonomiske tillidsindikatorer således fortsat og ligger nu på det højeste niveau siden 2001. Europa må siges at have lagt såvel Finanskrisen som Eurokrisen bag sig.

Prisfastsættelsen af Europæiske aktier er fortsat attraktiv i forhold til flere andre områder ikke mindst i f.h.t. USA og indtjeningsudsigterne for virksomhederne er ganske fornuftige og stigende, hvilket er godt for vores aktieinvesteringer. Selskaberne har desuden historisk lav gæld, meget likviditet og har efter mange års krise skåret deres organisationer meget til og kan tåle markedsmæssige udfordringer i perioder.

Endeligt er ECB´s rentepolitik fortsat lempelig og må antages at ville være det langt ind i 2018.

Men det skal også fremhæves, at det er naturligt, at der kommer perioder med korrektioner, som vi har været vidne til i den seneste tid. Det ikke mindst efter de sidste mange års gode aktiekursstigninger – som vi har nydt godt af. Det er ”usundt”, hvis det ikke forekommer. Historien viser dog, at aktiemarkedet bevæger sig opad 90 pct. af tiden og så er der 10 pct. med tilbagegang, hvoraf korrektioner i markederne ofte er på mellem minus 3-7 %. I den forbindelse tror vi at vores mere end 60 års samlede erfaring kan være en støtte.

Samlet set har vi tillid til, at vi også ind i 2018 kan stå os ved at være eksponeret mod aktier. De risiko-elementer, der kan være, vil sandsynligvis komme uden fra Europa, men der synes ikke umiddelbart at være noget alarmerende på vej, og markederne er blevet robuste overfor enkeltevents. Det være sig Koreanske missiler, tragiske terrorangreb og lign..

Vi mener fortsat, at aktiemarkedet er det mest attraktive investeringsobjekt blandt de gængse investerings-objekter. I den forbindelse vil vi gerne pointere værdien af, at vi primært investerer i meget likvide aktiver – altså ultralikvide aktier i store børsnoterede selskaber, hvorved vi nemt kan realisere investeringerne, hvis vi måtte ønske det. Dette skal ses i lyset af, at det er blevet meget populært at investere i ejendomme, kapitalfonde og infrastruktur projekter m.m.. Aktiver der er kendetegnet ved at være illikvide og svært omsættelige, hvilket vi af erfaring og princip går udenom.

Obligationer giver fortsat intet afkast, og der er stigende risiko for en boble i obligationsmarkedet. Der har ikke været så lave renteniveauer i århundreder.

Vi slutter året med afkast på omkring plus på 12 % på vores SkandiPlus strategi og 16 % i vores Europæiske udbyttetema. Det skal ses i forhold til et afkast på godt 9 %  på vores benchmark og 10 % på Eurostoxx 600.

Vores forventninger er, at aktiemarkederne også i 2018 vil byde på udsving. Men alternativerne, blandt de traditionelle investeringsaktiver, herunder obligationer, forekommer os ikke attraktive og mere risikable end længe set. Vi forventer et afkast på 8-13 % for vores aktiemandater i 2018. Sammensat af 3 % i udbytte, 4-7 % vækst i virksomhedernes indtjening via økonomierne og 1-3 % som følge af stigende prisfastsættelse af aktierne.

I denne tid står vi overfor implementeringen af nye regler inden for finansbranchen herunder bl.a. de såkaldte Mifid 2 regler. Et regelsæt der fra politisk side har været arbejdet på siden 2007 og som der fortsat arbejdes på. Dette er et meget omfattende område, med intet mindre end p.t. ca. 1,7 mio. paragraffer. Vi vil i den kommende tid orientere mere herom og konsekvenserne heraf.

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre alle, der måtte have spørgsmål eller måtte ønske et møde om at kontakte os, når det måtte være belejligt.

Mange hilsener

Claus N. Sørensen og René Spurré

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Claus N. Sørensen: 65 91 95 91

René Spurré: 40 27 31 94

Vi møder mange personer, der skal til at tage hul på deres ratepension eller lige er begyndt på dette – og som er i tvivl om, hvad de skal gøre.
Det gode råd har altid lydt: Når du er på vej på pension, skal du tilpasse din investeringsprofil til at være mere defensiv. Blandt andet ved at øge andelen af obligationerne i din beholdning. Sådan har standardrådet lydt gennem årtier. (mere…)

FormueFyn orienterer:

Kære kunder – vi kan med glæde konstatere, at vi er kommet godt i gang med året og skabt gode afkast i skrivende stund. Dette baseret på gode investeringer og et stadigt bedre økonomisk klima, som vi mener vil dominere billedet de kommende år.

Vi mener således at valget af Trump, som USA´s 45. præsident nok har afstedkommet en vis eufori – specielt i USA, men at det snarere er stærke virksomhedsmæssige – og økonomiske data, der har drevet markedet opad gennem den seneste tid, og at det kan fortsætte. Et emne vi vil vende tilbage til efter en skelen til de forstående Europæiske valg og vores vurdering af den afledte risiko for-bundet hermed, men vi er mindre bekymrede over det politiske landskab nu end for 3-6 mdr. siden.

Efter det overraskende britiske valg om at forlade EU, har der været en begrundet frygt for at flere lande skulle forlade samarbejdet ikke mindst aktualiseret af, at flere lande skulle afholde nationale valg, og at det kunne føre til valgsejre eller væsentlig styrkelse blandt EU-modstander grupperinger. Imidlertid er der grund til at tro, at frygten for en opløsning af EU ikke står lige for p.g.a. en række forhold, der har udspillet sig senest.

Englænderne har efter valget måtte erfare, at det rent praktiske ved at forlade sammenarbejdet er totalt uoverskueligt. Senest har man talt om at benytte en mere end 500 år gammel regel, der muliggør, at man kan gøre EU regler til engleske regler, fordi man ikke kan nå at implementere nye regler før man skal være ude af EU, for så efterfølgende, at omgøre dem via parlamentet. Unægtelig besværligt, hvilket bør afskrække nogle EU-kritikere fra at stille for kategoriske krav op om straks exit fra EU i forbindelse med ”valgsejre”. Herudover synes der i Europa i øvrigt at være en stigende tilslutning til EU-venlige grupperinger.

I Holland faldt valget således ud til fordel for EU midtsøgende partier, selvom EU-modstanderen Geert Wilders i en periode stod stærkt. I Frankrig er den EU-skeptiske Jean-Marie Le Penn svækket i de seneste meningsmålinger og alt tyder på, at Jean-Marie Le Penn vil have det svært i en anden runde og ikke vil være i stand til at vinde valget samlet.

I Tyskland viste det første af tre regionale valg forud for forbundsdagsvalget den 24. september en sejer til Angela Merkels CDU, med pæn stemmemæssig fremgang, på ”bekostning” af SPD´s kanslerkandidat Martin Schulz partigrupper. Dermed synes Tyskerne at stemme for en fortsættelse af den EU-venlige politik, som Angela Merkel har stået for.

Slutteligt er der valget i Italien næste år, hvor Beppe Grillo´s EU-skeptiske 5 Star bevægelse står stærkt, men hvis deres politik om ikke at ville indgå i nogle valgalliancer består, burde de ikke kunne få nogen væsentlig indflydelse, stemmer til trods. Det er også vigtigt at påpege, at den italienske befolkning traditionelt er EU-tilhængere, hvilket har vist sig ved flere lejligheder ved det endelige valg.

Samlet set vurderer vi altså, at valgene nok kan give noget uro og byde på interessante muligheder, men vi tror ikke EU-projektet står for fald. Der er en rimelig sandsynlighed for, at der er indregnet en vis discount i forbindelse med de kommende valg, således, at hvis valgene falder fornuftigt ud, vil de europæiske markeder stige efterfølgende alene af den grund.

Vi er af den opfattelse, at det nuværende opsving kan sammenlignes med det, vi var vidne til i 1990érne, der varede et årti. Dengang som nu oplevede vi et langvarigt opsving, også i aktiemarkedet, baseret på stabil synkron international vækst kombineret med lav inflation.

I aktiemarkederne har vi set dette udspille sig tydeligst siden midten af 2016, hvorfra markederne generelt er steget sammen i takt med de økonomiske data.

USA´s opsving har været længstvarende, hvilket også afspejler sig i prisfastsættelsen af de amerikanske aktier, der nu ligger i den dyre ende historisk.

Europæiske aktier kan derimod ikke siges at være dyre – og i særdeleshed ikke i forhold til amerikanske aktier, hvor de relativt set er på det billigste niveau i 40 år, til trods for at væksten i Europa er større, og at den fremadrettede optimisme hos såvel forbrugerne som virksomhederne ligger på det højeste niveau i flere år! Udviklingen understøttes af, at der igen er kommet gang i kreditudvikling, og desuden vil Europas virksomheder også nyde gavn af den aftagende Euro, ikke mindst i forholdet til den amerikanske dollar, til gavn for eksporten og forøget M &A aktivitet rettet mod Europa. Elementer der alle vil understøtte de europæiske aktiemarkeder.

Samlet mener vi, at aktier fortsat tilbyder bedre afkastmuligheder end obligationer risikojusteret, indenfor en 12 måneders plus horisont, bl.a. set i lyset af den amerikanske nationalbanks seneste renteforøgelse og ECB´s ændrede retorik vedr. deres obligationstilbagekøb.

Det er i den forbindelse værd at erindre, at obligationsrenterne kommer fra det laveste niveau siden 1700 tallet i England og 1800 tallet i USA.

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre alle, der måtte have spørgsmål eller måtte ønske et møde om at kontakte os, når det måtte være belejligt.

 

Mange hilsener

Claus N. Sørensen og René Spurré
FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Claus N. Sørensen
65 91 95 91

René Spurré
40 27 31 94

Kære kunder

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den tillid, vi er blevet vist ved at forvalte dine midler gennem året.

2016 blev på mange måder et skelsættende år såvel økonomisk som politisk, hvilket resulterede i store udsving på investeringsmarkederne.

Året blev skudt i gang med en frygt for at den kinesiske vækst ville aftage, og det påvirkede de internationale vækstforventninger. Situationen fik de internationale aktiemarkeder til at falde væsentligt. Eksempelvis var mange indeks 15-20 % lavere i februar end ved årets start.  Frygten for en aftagende kinesisk vækst viste sig efterfølgende uberettiget.

Perioden bød også på det såkaldt ”Brexit” samt valget af Donald Trump, som USA´s næste præsident. Vi har endnu til gode at erfare de realøkonomiske og politiske konsekvenser heraf om end, at der ikke er tvivl om, at markederne i forbindelse med det amerikanske valg har inddis-konteret et regimeskift med indførelse af en aggressiv vækstpolitik, hvilket vi vil komme tilbage til.

Vi formåede at udnytte den usikkerhed, der opstod i forbindelse med valgene, da vi i perioderne omkring valgene valgte at holde en del likviditet, da vi var lidt forbeholdne overfor holdningen om,  at alt var givet ved valgene. I begge tilfælde kom det os til gode, da vi agerede i forbindelse med den usikkerhed, der opstod i markederne efterfølgende. Man kan argumentere for, at det der i gennem året skabte de største bevægelser i markederne var politisk forankret, hvilket man skal have med sig ind i 2017 i forbindelse med et fransk præsident valg og et tysk kansler valg. På mange måder overskyggede det politiske miljø realøkonomien gennem året, hvilket var noget frustrerende og udfordrende.

På den økonomiske front ser vi ind i 2017 med en vis optimisme. Dette til trods for at væksten i nærmest et årti har været lav. Det skyldes, at mange af de vestlige økonomier oplever tiltagende fremgang og at arbejdsløsheden er rekord lav og at lave renter, høj likviditet, lave råvarepriser og forholdsvis lav kapacitetsudnyttelse giver private og industrien gode rammebetingelser.

Vi befinder os således i en fortsat fase af et opsving væk fra den dybe recession som ”Finanskrisen” afstedkom. Vi mener i den forbindelse, at Donald Trump´s politiske udmeldinger om finanspolitiske lempelser i form af lavere skatter og øgede offentlige investeringer m.m. kan være det, der for alvor kan øge væksten i USA, til gavn for store dele af verden. Flere andre lande er også ved at orientere sig mod finanspolitikken ud fra samme logik.

Vi er fortsat positiv overfor Europa. Der er flere forhold, der taler til vores fordel, således er den generelle vækst i Europa taget til i momentum og bredde gennem de seneste år, understøttet af en positiv kreditudvikling. Desuden vil Europa nyde gavn af den aftagende Euro, ikke mindst i forholdet til den amerikanske dollar, til gavn for eksporten og forøget M &A aktivitet i Europa. Elementer der alle vil understøtte de europæiske aktiemarkeder.

Samlet mener vi, at vi står overfor en interessant tid, hvor der i stort set alle regioner er tale om en acceptabel synkron vækst.  En situation der er ideel for aktiemarkederne og som vil være drivende for stigende renter og faldende obligationskurser. I den forbindelse vil vi gerne rejse et lille advarselsflag – når renterne begynder at stige kan det gå hurtigt, da renteforventningerne typisk springer meget – naturligvis i særdeleshed længere ude på tidskurven, hvilket kan få lange obligationer til at falde betydeligt.

Vi mener fortsat, at det Europæiske aktiemarked, herunder det Skandinaviske, er interessant prisfastsat og det handler med en ikke uvæsentlig ”rabat” til det amerikanske marked, hvilket øger vores interesse for området. Således handler Eurostoxx 600 på en price/book ratio på 1,67 mod 2,8 for  S & P 500. For at nyde gavn af den højere vækst i USA, har vi investeret i en række europæiske virksomheder, der har en betydelig eksport til landet og dermed nyder godt af den højere vækst samt den dyrere USD, der styrker virksomhedernes indtjening. En investeringstilgang som vi også fremadrettet vil benytte os af.

Vi kommenterer gennemgående ikke på enkeltaktier. Vi mener, at det er det samlede resultat, der tæller. Således bruger vi meget tid på at sammensætte porteføljerne så risikoen begrænses, hvilket generelt gør, at vores porteføljer svinger mindre i værdi end de underliggende benchmarks, vi måler os op imod. Vi vil dog i år gøre en undtagelse med inddragelse af Renonorden og Novo.

Førstnævnte er nordens største renovationsselskab. Selskabets kunder er typisk kommuner og lign.. Renovation er typisk baseret på en enkel forretningsmodel, hvor man byder ind på offentlige opgaver og har lavet en kalkule, hvor man kender alle sine omkostninger og så ligger en ønsket risikojusteret fortjeneste ind typisk på f.eks. 10-15 %. Med andre ord en forholdsvis simpel forretningscase, ikke desto mindre har vi måtte sælge aktierne med et stort tab. Det skyldes, at selskabet har foretaget to store nedskrivninger. Efter den første, hvor hele ledelsen blev fyret lød begrundelsen, at der var indgået en række aftaler, der var forkert beregnet og at de ville blive tabsgivende fra 2017. Vi havde så et møde med den nye ledelse, der bedyrede, at nu havde de gennemgået  90 % af alle kontrakter og nu var styr på det . Ikke desto mindre kom der endnu en nedjustering og selskabet varslede en kapitaludvidelse, der var sammensat ulogisk og uhensigtsmæssigt for aktionærerne. Det efterlod os med det klare indtryk, at vi ikke længere kunne have tillid til ledelsen og bestyrelsen, hvorfor vi desværre måtte tage det store tab.

Modsat har vi været væsentligt undervægtet i Novo, ellers en af vores yndlingsaktier, i en af selskabets mest udfordrende perioder, hvor selskabets aktie faldt mere end 45 %. Efter en række møder med selskabet, hvor vi har stillet os skeptiske overfor deres fortsatte evne til at øge priserne år efter år, valgte vi i marts at mere end halverer vores position i aktien. Vi har købt lidt op i aktien efter faldet, da selskabet faldt til et niveau, hvor meget negativt var inddiskonteret i prisen. Novo er fortsat den førende virksomhed indenfor diabetes området og afledet heraf indenfor fedme området. To desværre voksende ”sygdomsområder”, vi fortsat finder værd at investere i.

Vi slutter året med afkast på omkring plus 7 %. Det skal ses i forhold til et afkast på minus 13 %  på OMX C20 og minus 2 % på Eurostoxx 600.

Vi forventer også, at 2017 vil byde på udsving. Men alternativerne, blandt de traditionelle investeringsaktiver, herunder obligationer, forekommer os ikke attraktive og mere risikable end længe set. Vi forventer et afkast på 7-11 % for 2017. Sammensæt af 3 % i udbytte, 2-3 % generel vækst via økonomierne og 2-5 % som følge af stigende prisfastsættelse af aktierne.

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre alle, der måtte have spørgsmål eller måtte ønske et møde om at kontakte os, når det måtte være belejligt.

Godt Nytår !

René Spurré og Claus N. Sørensen.