Ikke kategoriseret Arkiv - FormueFyn

 

I sidste uge blev Claus interviewet af Fynsk Erhverv. Hvortil følgende og meget mere kom ud af dette:

“Når man arbejder med investeringer, er det vigtigste på den lange bane, at de dårlige år ikke overskygger for mange af de gode.”
– Claus N. Sørensen, Direktør v. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S.

Læs resten af interviewet med Claus N. Sørensen i linket her:

FormueFyn satser på smarte IT-løsninger og godt netværk

 

Kundebrev 62 – januar 2023

Til vore kunder Morud, 3. januar 2023

Det blev endnu et begivenhedsrigt år vi kan se tilbage på.

Året startede med at vi kunne lægge Covid-pandemien bag os og se optimistisk fremad uden alle de restriktioner, der havde præget vores hverdage gennem et par år.

Imidlertid havde forløbet sat mærkbare spor i forbrugernes efterspørgsel og virksom-hedernes produktion globalt set. Konsekvensen af det førte til store prisstigninger på mange råvarer, halvfabrikata, varer og fragtpriser og dermed væsentlig stigende inflation gennem året.

Indledningsvist nedtonede nationalbankerne betydningen af den stigende inflation, ud fra en antagelse om, at det ville være forbigående, men de skiftede brat mening og har efter-følgende sat renterne markant op og varslet fortsatte rentestigninger, indtil de får bugt med den stigende inflation.

Disse elementer har gennem året påvirket aktiemarkederne, der har været meget volatile og dannet baggrund for, at mange aktiemarkeder og investeringsstrategier i år har givet negativt afkast, men hvor vores konservative og valueorienteret investeringsstrategi igen har klarede sig relativt godt.

Vi har således set at alt fra Bitcoins, First North aktier og tech-virksomhederne er faldet betydeligt i værdi gennem året. Obligationer har også oplevet betydelige kursfald og er næsten faldet lige så meget som aktier. Da en del investeringsprodukter er bygget op om en gearet investeringsportefølje med obligationer samt en aktieandel har værditabet på denne type strategi været betragteligt.

Endelig vil vi gerne advare lidt mod de såkaldte -alternative investeringer. Det skyldes, at vi mener, at der i en række af disse investeringer er en større indbygget risiko end man umiddelbart forestiller sig og at en del projekter burde prisreguleres for at afspejle det nuværende investeringsmiljø med højere renter m.m. og fordi at den type investeringer typisk er illikvide og kan være svære at komme ud af hvis der opstår ”problemer”. Så vær varsom med den slags investeringer.

Men her på vej ind i et nyt år mener vi, at der er grund til at være forholdsvis fortrøst-ningsfulde overfor det kommende år.

Vi mener, at der hos både forbrugerne og virksomhederne er ved at være en vis ”modstandsdygtighed” overfor de tidligere udfordringer, og at der er flere tegn, der peger i en mere positiv retning for den kommende tid.

Således er flere nationalbanker allerede nu begyndt at hæve renten i en lavere takt end tidligere og ændre deres retorik for at give sig selv mere manøvrerum til at ændre retning for og undgå at medvirke til at udløse en recession på grund af for store stramninger af pengepolitikken.

Desuden ser vi nu klare tegn på faldende priser på varer, energi og fragtmarkedet. Det vil på sigt være til fordel for forbrugernes disponible indkomst og forbrug og virksomhe-dernes indtjening og dermed til fordel for deres aktiekurser.

Vores positive syn tager også udgangspunkt i at forbrugernes – og virksomhedernes økonomi generelt er i god stand, godt hjulpet af et langvarigt opsving forud for covid-pandemien og fasthold gennem covid-krisen – understøttet af lave renter, div. støtteord-ninger og en god beskæftigelsessituation.

Vi mener derfor, at det er tvivlsomt, om der kommer en recession og hvis den kommer, vil den være relativt kort og i en vis udstrækning allerede være inddiskonteret i aktiekurserne på nuværende tidspunkt, da recessionen er blevet ”kaldt” igennem efterhånden mange måneder.

I forbindelse med inflation er det i øvrigt værd at bemærke, at inflation er negativ for mange investeringer herunder ejendomme og obligationer m.m., men i mindre grad for aktier. Det skyldes, at flertallet af selskaberne kan hæve priserne på deres varer for at dække stigende inputpriser og dermed kompensere for inflationen, hvilket mange af vores selskaber har haft succes med gennem året.

Vi har gennem de sidste måneder været til møder med mange selskaber, herunder mange af de selskaber vi er investeret i. Virksomhederne er positive overfor den kommende tid om end at der er mange bevægelige faktorer i horisonten. Mange selskaber har gennemgående været gode til at tilpasse sig de mange udfordringer, som de seneste år har budt på.

Vi forventer at 2023 kan give et fornuftigt afkast. Vi ser mange selskaber i vores investeringsunivers, der handler til attraktive kurser i forholdet til deres indtjening. De europæiske aktier handler under deres historiske gennemsnit i forholdet til flere centrale aktienøgletal også korrigeret for en noget lavere indtjening som følge af en mindre recession.
Europæiske aktier er i øvrigt historisk billige i f.h.t. amerikanske aktier. De har ikke således ikke været billigere relativt set på noget andet tidspunkt gennem de sidste 30 år, når man betragter aktiekursen i forhold til selskabernes indtjening, hvilket understøtter vores positive holdning.

Vi vil fortsætte vore konservative og valueorienterede investeringsstrategi i 2023 med fokus på store, kendte og likvide europæiske aktieselskaber – herunder i særdeleshed nordiske aktier og forventer at kunne skabe et fornuftigt positivt afkast. Vi har, lidt anekdotisk i øvrigt, endnu ikke oplevet to på hinanden følgende år med negativt afkast. Det kan i øvrigt også nævnes, at aktier historisk har fordoblet deres værdi hvert 7. år, hvilket understreger værdien af aktier som en god langsigtet investeringsform.

Med venlig hilsen

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S
Claus N. Sørensen & René Spurré

FÅ MERE UD AF DIN OPSPARING OG DINE PENSIONSMIDLER


Måske har du penge og pensionsopsparinger bundet i ordninger i din bank eller dit pensionsselskab. Eller måske har du et kontant indestående, som giver negative renter. Stadig flere finder ikke disse ordninger tilfredsstillende. De kommer i stedet til os. Og oplever typisk, at de både får mere personlig rådgivning og større afkast.

Mange tror, at pensionsopsparinger ikke kan flyttes. Det er i de fleste tilfælde forkert. Det er dine penge. Og vi kan hjælpe dig til at få mere ud af dem. Skal vi det, så tag fat i os, hvis du har en formue på over én mio. kr, som du ønsker skal vokse.

HVIS PENGE BETYDER NOGET FOR DIG


Vi har arbejdet for at pleje vores kunders formuer i mere end 20 år. Vores historik viser, at vi evner at tilpasse vores investeringsstrategier til en foranderlig verden – fra 9/11 over finanskrisen og coronakrisen til den nuværende situation med krig i Europa. Vi investerer langsigtet og lægger vægt på det formuebevarende element i vores strategi. Det er, som Bendt Bendtsen siger, en konservativ investeringsstrategi. Betryggende konservativt.

Alligevel har vi gennem årene skabt et afkast, der er væsentligt højere end vores benchmark* (se historikken her). Så med os bliver din tredje alder enten sjovere. Eller også kan du gå på pension og nyde den tidligere.

 

Hvis du for tyve år siden havde betroet os 1 mio kr., ville du pr. 2. juni 2022 have haft 4,51 mio. på kontoen**. Hvis du i stedet havde valgt at følge vores benchmark, ville du samme dato have haft 2,83 mio. Forskellen for din tredje alder er betragtelig. I det første scenario kan du komme langt ved at leve af afkastet – altså uden at tære på din formue. I andet scenario må du sandsynligvis spise din formue op i løbet af fx 10 år.

* Bemærk at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidig formuetilvækst.
** Alle tal er pr. 2. juni 2022

VI INVESTERER I VELDREVNE VIRKSOMHEDER


Hos os bliver du ikke bundet op i bestemte produkter eller investeringsbeviser. Vi investerer for dig direkte i større, kendte børsnoterede og veldrevne virksomheder med en attraktiv forretningsmodel. Din investering står i dit depot i dit pengeinstitut. På dit mandat investerer vi for dig og arbejder konstant på at optimere dit afkast. Uden at du behøver løfte en finger. Vi følger vores investeringer tæt og holder os ajour med investeringspotentiale i markedet for hele tiden at optimere vores porteføljer af aktier.

Vi skaber resultater for dig.

VIL DU HØRE MERE?

Ring eller skriv til os, så finder vi et tidspunkt, der passer dig. Ta’ fat i René Spurré, Nordsjælland, på 40 27 31 94 eller mail: rsp@formuefyn.dk

Eller kontakt Claus N. Sørensen, Fyn, på 21 49 00 13 eller mail: cns@formuefyn.dk

Vi vil gerne benytte lejligheden til at kommentere lidt på status og hvad vi forventer os i den kommende tid, samt hvorledes vi taktisk og strategisk vil agere i den sammenhæng.

Vi er på mange måder tilfredse med afkastet år til dato, der nu ved halvåret allerede er i den høje ende af, hvad vi havde forventede for året som helhed. Afkastet afspejler, at usikkerheden i forbindelse med covid krisen er aftaget, og at genopretningen i den forbindelse forløber hensigtsmæssigt. 

Forbrugerne og virksomhederne er således kommet godt gennem krisen og er optimistiske vedrø-rende fremtiden. I den forbindelse skal det nævnes, at vi i vores tætte dialog med utallige virksomheder gennem krisen har oplevet en imponerende omstillingsevne og optimisme, ikke mindst blandt de skandinaviske virksomheder, som har bestyrket os i vores investeringsfokus på området. 

Tidligere var væksten stærkest i USA og Kina, men efter en langsom start er vaccineudrulningen i Europa nu kommet op i et højere tempo, hvilket vil bidraget til en tiltagende vækst i de kommende kvartaler i regionen. Det vil bl.a. komme de cykliske virksomheder, den finansielle branche og ikke mindst turistbranchen til gode. Optimismen afspejler sig i såvel IMF´s og OECD´s estimater for den globale vækst. De forventer således vækstrater globalt set på 6% og 5,8%

Den tiltagende vækst fik tidligere på året inflationsforventningerne og renten til at stige ganske mærkbart i USA, hvilket påvirkede aktiemarkederne negativt, men efterfølgende er renten faldet pænt tilbage igen mens inflationsforventningerne fortsat ligger oppe, i takt med synlige prisstigninger på en lang række råvarer og forbrugsvarer. 

Det vil isoleret set være negativt, hvis inflationen stiger for meget, men nationalbankerne har travlt med at kommunikere, at de forventer, at inflationen igen vil aftage, med en argumentation om, at det er ”kortvarige” flaskehalsproblemer, der skaber prispresset – antageligt for at undgå nervøsitet på finansmarkederne.

Imidlertid er der ingen, der synes at have forudset de mange flaskehalse, som vi har set i utallige dele af økonomierne i takt med genåbningerne af økonomierne udløst af bl.a. et overraskede stærkt investeringsboom. Billedet synes endnu ikke klart om, hvordan og hvornår de vil fortaget sig med faldende inflation til følge. 

Finansmarkederne har haft en god tid. Mange markeder er steget gennem året i takt med National-bankernes aggressive pengepolitik samt de store statslige stimuliprogrammer, der har været indført og mange nye penge i aktiemarkederne. Det har fået mange aktivtyper også meget spekulative af slagsen, til at stige til nye højder og fået antallet af nye introduktioner på aktiemarkedet (IPO´s) til at eksplodere. Man får samlet et indtryk af at der er stor pengerigelighed og risikovillighed i markedet. Kursstigningerne har fået Wall Street til at sætte kursrekorder og forekommer noget dyrt.

De europæiske aktier, herunder de skandinaviske aktier, er mere attraktivt prisfastsat, hvorfor vi fortsat ser gode muligheder i vores markedet på sigt og vi ser også, at inflowet til europæiske aktier er stigende.    

Vi har tidligere påpeget, at prisspændet mellem vækst- og valueaktier var kørt meget ud i foråret og at vi ikke mente, at det kunne retfærdiggøres på sigt. Det har ændret sig gennem det seneste kvartal, hvor valueaktier igen er kommet i fokus.  

Her gående ind i sommermånederne har vi taktisk øget vores likviditetsandel, hvilket har udvandet vores afkast. Det skyldes ikke bekymringer om makroøkonomien, da vi tror at vækstbilledet vil gøre sig gældende en rum tid endnu. Men en kombination af store pengerigelighed og risiko-villighed, tiltagende inflation, den nye deltavariant og et brændende varmt IPO marked, har fået os til at nedbringe eksponeringen noget henover sommeren.  

Strategisk er vi fortsat meget positive over vækstbilledet. Vi mener, at i takt med den generelle op- vaccinering og mange samtidige vækstdrivere i økonomierne, at aktiemarkedet og i særdeleshed de europæiske går en god tid i møde.

 

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Claus N. Sørensen og René Spurré 

Svarer du ja til ovenstående, så læs lige videre

Vi får ofte kunder ind, som har hele eller en større del af deres penge og pensionsopsparinger bundet i ordninger solgt af deres bank. Fælles for dem er, at de hos os oplever, at de får:

  • Mere personlig rådgivning
  • Større afkast
  • Færre omkostninger

Her på det sidste er der også mange, der flygter fra negative renter. At betale penge for at give bankerne bedre likviditet, ligger fjernt for de fleste. Det kan du undgå ved at investere dine midler gennem os.

Hvis du vil have vores hjælp til at pleje din formue, skal du give os et investeringsmandat på én mio. kr. eller mere.

Formuepleje med 130% højere afkast end markedet

Vi har arbejdet for at øge udbyttet af familiers penge og pensionsopsparinger i mere end 20 år. Gennem årene har vi slået markedet og skabt et afkast, der er 130% højere end markedet (se mere om vores historik på afkast her). Så enten bliver din tredje alder sjovere. Eller også kan du gå på pension lidt tidligere.

Dermed skaber vi merværdi for dig som kunde og har vist, at vi evner at tilpasse vores investeringsstrategier til en foranderlig verden – fra 9/11 over finanskrisen til den nuværende coronakrise (som næppe er den sidste krise, vi kommer til at hjælpe vores kunder med at navigere gennem).

Direkte investeringer i veldrevne virksomheder

Hos os bliver du ikke bundet op i bestemte produkter eller investeringsbeviser. Vi investerer for dig direkte i større, kendte børsnoterede og veldrevne virksomheder med en attraktiv forretningsmodel og et interessant marked. Din investering forbliver i dit eget depot i dit pengeinstitut. Du giver os mandat til at investere for dig, hvorefter vi konstant arbejder på at optimere dit afkast. Uden arbejde for dig.

I vores investeringsstrategi går vi efter at sikre dig absolutte afkast. Vi stirrer os ikke blinde på et benchmark. Vi fryder os ikke over at ligge i minus 8, hvis benchmark ligger i minus 10. Minus er stadig et tab. Tab skal vi så vidt muligt undgå. Vi investerer langsigtet og lægger vægt på det formuebevarende element i vores strategi.

For at holde os ajour med investeringspotentiale i markedet er vi løbende i dialog med et stor antal virksomheder på tværs af brancher. Det gælder naturligvis især for virksomhederne i vores porteføljer. Vi følger vores investeringer – og potentielle investeringer tæt for hele tiden at optimere vores porteføljer af aktier.

Vil du høre mere? Så ta’ fat i René Spurré, som sidder på kontoret i Nordsjælland, Skodsborgvej 188, Søllerød, 2850 Nærum. Ring på: 40 27 31 94. Eller skriv en mail til: rsp@formuefyn.dk. Så finder vi et tidspunkt, der passer dig.

Det er nu mere end et år siden, at vi blev ramt af Covid 19 pandemien, og på mange måder er vi med udrulningen af vaccinerne på vej mod en normalisering efter et ganske dramatisk år. Den forgangne periode bød på mange udfordringer og faldgrupper, men vi fik navigeret os gennem det og kom godt ud af året.

Perioden har imidlertid også været medvirkende til at skabe en række fænomener, som vi har betragtet med stigende undren og skepsis.

Vi har således været vidne til, at nogle segmenter af aktiemarkedet er steget meget på kort tid uden nogen nyheder og er blevet prisfastsat historisk dyrt. Det gælder f.eks. indenfor dele af – IT- branchen, aktier med en ”grøn” profil m.m.. Tilsvarende har vi samtidigt set, at en lang række selskaber med en god historie – men ingen indtjening også har kunnet stige dramatisk på forventninger om, at de engang kan komme til at tjene penge. Dette er sket samtidigt med, at en række mere traditionelle selskaber har oplevet faldende kurser.

Konsekvensen har været, at prisspændet mellem de såkaldte ”vækst” aktier i f.h.t. valueaktier – eller med andre ord store, veletablerede selskaber med en stabil indtjening og omsætning i forhold til det øvrige aktiemarked – har været kørt mere ud end set i årevis.

Med til at skabe denne situation har været de historisk lave renter, som Nationalban-kerne, med deres førte politik, fastsatte i forbindelse med Covid krisen. Men senest har vi set renten bevæge sig op i takt med udsigten til en normalisering af vores hverdag. Dette har medvirket til, at der har været store kursudsving blandt bl.a. de såkaldte vækstaktier, hvis prisfastsættelse er meget rentefølsomme og med betragtelige kursfald til følge.

Vi ser ikke en stigende rente som et problem for det generelle aktiemarked, hvis renten bare stiger af den rigtige grund nemlig, som situationen er nu, at det skyldes, at der er ved at komme gang i økonomierne. Historisk har det medført stigende aktiekurser.

At der er ved at komme godt gang i økonomierne viser OECD´s seneste rapport, der spår den højeste vækst i 2021 siden 1973. Med en forventet international vækst på 6,5 % op fra deres tidligere skøn på 3,2 %.

Vi har gennem hele forløbet fastholdt vores investeringsstrategi om at ”arbejde for at skabe det bedst mulige afkast til vores kunder under hensyntagen til en acceptabel risiko” med udgangspunkt i en fundamental valueorienteret tilgang og med investeringer i større veletablerede virksomheder. Vi investerer for vores kunder og arbejder dermed bl.a. med spredning af vores investeringer i modsætning til spekulation, som kan bidrage til nogle til tider absurde kursniveauer og kursudsving for nogle aktier.

 

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Claus N. Sørensen & René Spurré

Nu hvor året er rindet ud kan vi se tilbage på et af de mest begivenhedsrige år i nyere tid.

 

Det, der har præget billedet mest i 2020, har været den såkaldte covid-19 virus. Den udløste det største negative exogene chok i moderne økonomisk historie og udløste de største og hurtigste aktiekursfald set i nyere tid. Efterfølgende er aktiemarkederne successivt kommet igen, men med mange udsving undervejs.

 

Blandt forklaringerne på at aktiemarkederne er kommet igen har været en stigende forståelse af virus, sideløbende med succesfulde test- og nedlukningsstrategier.

 

Desuden har pandemien åbnet et helt nyt kapitel i kombineret finans- og pengepolitisk stimulering – internationalt og ikke mindst i Europa, der også har understøttet aktiemarkederne. Allerede få dage inde i ”krisen” lancerede ECB således en massiv runde pengepolitiske tiltag i form af obligationsopkøb m.m., der drev renterne ned i et historisk lavpunkt. Endvidere foretog Frankrig og Tyskland væsentlige koordinerede initiativer til at støtte økonomierne, virksomhedernes lånemuligheder og forbrugernes købekraft og tilsvarende skete i USA og bl.a. Kina. Derudover er der lagt op til dannelsen af en massiv økonomisk hjælpepakke til yderligere at understøtte såvel den amerikanske som den europæiske økonomi de kommende år

 

Vi har navigeret os gennem den kaotiske tid ved at bevare roen og forsøgt at være så velinformeret som muligt om virus og tidligere lign. scenarier. Vi har også været i tæt dialog med de virksomheder, vi følger og investerer i. Således har vi f.eks. deltaget i over 70 møder med virksomheder de sidste måneder. Konklusionen i denne sammenhæng har været, at hovedparten af virksomhederne har været gode til at navigere og tilpasse sig gennem krisen og ser nu rimeligt optimistisk på fremtiden.

 

Markedsmæssigt har vi ageret forholdsvis opportunistisk og forsøgt at få det bedste ud af de situationer, der opstod undervejs. Vi har holdt fast i vores investeringsstrategi om at FormueFyn skal gennem aktivt, fokuseret og kritisk formueforvaltning arbejde for at skabe det bedst mulige afkast til vores kunder under hensyntagen til en acceptabel risiko”. Udfordringerne til trods har vi i begge vores investeringsstrategier skabt et bedre afkast end markederne ultimo november.

 

Der har været megen debat om, hvorledes det videre forløb ud af covid-krisen vil udspille sig. Vores konklusion er, at det kommer til at ligne et ”W” for økonomierne. Med med andre ord forventer vi, at økonomierne igen kan komme under pres nu, hvor en anden infektions bølge er ved at tage form.

 

Imidlertid er der ikke grund til samme grad af bekymring denne gang. For det første har vi lært mere om virus. For det andet har ændrede adfærdsmønstre, socialisering og mobilitet vist sig at kunne regulere udbrud forholdsvis effektivt og kan indføres regionalt om nødvendigt. For det tredje er der er fundet nye effektive arbejdsformer og internationale samhandelsstrukturer, der kan holde produktiviteten oppe i disse tider og endeligt for det fjerde er der, helt enestående, allerede udviklet vacciner mod Virus der er på vej. Vacciner der successivt kan inddæmme- og eliminere virus. Generelt kan det også konstateres, at stemningsbilledet hos forbrugerne og virksomhederne er ganske positive antageligt af samme årsag.

 

De Europæiske virksomheders styrker indenfor bæredygtighed og regionens store eksponering mod turisme gør, at man må forvente en stærk Europæisk genopretning, når pandemien kommer under kontrol, hvilket vi forventer i anden halvdel af 2021.

 

Internationalt er der også en række elementer, der understøtter et positivt 2021. Således er der ny ledelse på vej i USA, efter at den nuværende præsident tabte valget efter kun havde siddet i én periode. Et særsyn når økonomien er stærk. Den kommende præsident Joe Biden har fremlagt en ekspansiv økonomisk plan med store infrastruktur projekter m.m., der vil kunne understøtte den amerikanske vækst, kombineret med den amerikanske nationalbanks fortsatte lempelige pengepolitik.

 

I Kina og Asien generelt er man foreløbigt kommet stærkt igennem krisen, da man tidligt fik inddæmmet problemet, og den økonomiske vækst har været stabil i den mellemliggende tid, men forventes også at tiltage i 2021 og tilsvarende i emerging markets generelt, drevet af bl.a. stigende råvarepriser.

 

Overordnet set ser vi en stærkt stigende international økonomisk vækst i 2021, drevet af stigende forbrug og investeringer. Denne gang antageligt i en højere grad end i forbindelse med de seneste kriser, da det negative chok denne gang ikke skyldtes ubalancer blandt forbrugerne, virksomhederne eller landene. Det svarer godt overens med OECD og IMF´s prognoser for den globale vækst i 2021 på henholdsvis 4,2% og 5,2%.

 

Den stigende vækst vil trække virksomhedernes indtjening med, hvilket understøtter vores antagelse om, at den overordnede positive trend, som vi har set i aktiemarke-derne, vil forblive intakt ind i 2021. Naturligvis vil der komme bump undervejs i takt med regionale nedlukninger, men aktiemarkederne er typisk 6-9 måneder foran realøkonomien, hvilket understreger, at det kan være farligt at være ude af markedet i den kommende tid.

 

Opsvinget må forventes at accelerere den igangværende omstilling med øget digitalise-ring, investering i robotteknologi og hjemtagning af udenlandsk produktion m.m.. Tendenser vi vil inddrage i vores investeringer.

 

Vi vil generelt fortsætte vores investeringsstrategi og agere konservativt, men stadig udnytte nogle af de udsving, der må forventes undervejs. Vi vil fortsat investere i gode likvide aktier og undgå illikvide aktiver.

 

God jul og godt nytår.

 

 

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Claus N. Sørensen & Renè Spurrè

Når man ser tilbage på aktiemarkedet i 2018 er det bemærkelsesværdigt, hvor afgørende de sidste måneders aktiekursudvikling kom til at præge årets resultat og dermed ens opfattelse af situationen. Siden oktober er flere markeder således faldet mere end 10 %. En tendens der også har smittet af på vores performance.

Det forhold, at man senest har oplevet en meget dårlig udvikling indebærer ofte, at man har en tendens til mentalt at forlænge denne udvikling ind i fremtiden – ukritisk og mindre objektiv end de givne omstændigheder tilsiger. Dette kan påvirke ens evne til at positionere sig rationelt og hensigtsmæssigt i aktiemarkedet fremadrettet og er et forhold, som vi er meget opmærksomme på i vores arbejde!

Da vi gik ind i året, forventede vi et afkast på 8-13 % til vores kunder i 2018. Vi antog, at dette ville komme fra 3 % i udbetalt udbytte og 10 % aktiekursstigninger, som følge af 5-10 % vækst i virksomhedernes indtjening. Realiteten blev, at de globale virksomheder gav ca. 3 % i udbytte, og at deres indtjening er steget ca. 10 %. Isoleret set ganske tilfredsstillende og som forventet.

På trods af dette er flere aktiemarkeder faldet med mere end 15 % fra toppen, som følge af politisk usikkerhed og frygt for amerikansk recession, samt lavere kinesisk vækst og alle markeder endte med negative afkast.

De mange markante udsving gennem året gjorde det svært at navigere og vi er selv skuffede over dette års resultater. Udsvingene medførte, at vi i år performede lidt ringere end vores sammenlignelige indeks – i modsætning til de sidste par år, men f.eks. set over en tre årig periode, har vi fortsat skabt positive resultater og outperformet markedet.

Fremadrettet forventer vi, at der vil falde ro om flere af de politiske elementer, der har dannet baggrund for den megen uro. Det være sig i relation til ”handelskrigen” og ”Brexit” og senest den amerikanske administrations nedlukning på grund af budget forhandlinger, der trækker ud. I den forbindelse er det værd at hæfte sig ved, at der er ingen vindere, såfremt der ikke findes løsninger på mange af disse områder, hvilket tilsiger, at der vil blive fundet løsninger eller kompromiser.

Aktiemarkederne formår gennemgående at lægge politiske hændelser bag sig som f.eks. den italienske krise, der nu er løst med et forlig, ”Ukraine krisen”, Uroen om Nord – og Sydkorea m.m..

I relation til recessionsfrygt er der intet, der tyder på at recession er nært forestående, når vi gennemgår en række af de klassiske recessionsindikatorer. Væksten er stærk globalt set, der er god jobvækst og beskæftigelse. Der er stigende lønninger og investeringer, og der er gode indtjeningsforventninger til virksomhederne. Således forventes de globale virksomheders indtjening at stige med ca. 8,4 % i 2019, til gavn for aktionærerne.

Vi forventer, at vi har de fleste rentestigninger bag os i USA, og at ECB´s rentepolitik fortsat vil lempelig langt ind i 2020, hvilket burde understøtte aktiemarkedet i den kommende tid.

De seneste kursfald har medført, at såvel de amerikanske- som de europæiske aktiemarkeder nu er prisfastsat som de var tilbage i 2013, eller med andre ord halvvejs inde i opsvinget. Nu handler de Europæiske aktier ca. 15 % billigere i forhold til det gennemsnitlige niveau over de sidste 20 år. Dermed er der med de seneste kursfald priset et negativt og frygtsomt scenarie ind i aktiekurserne. Et scenarie vi ikke ser foran os. Der vil komme tider, hvor det er passende at være bekymret for aktier, men det er ikke nu!

Det er aldrig hensigtsmæssigt at forlade aktiemarkedet helt i urolige tider. Ofte får man de største kursstigninger i forbindelse med vendinger, og dette kan afgørende påvirke ens langsigtede afkast negativt ved ikke at være i aktiemarkedet. Historien viser at aktiemarkedet stiger i 90 % af tiden, fordi virksomhederne generelt fortsætter med at tjener penge hver dag – også gennem kriser.

Den megen uro til trods, vurderer vi fortsat, at aktiemarkedet er det mest attraktive investeringsobjekt blandt de gængse investeringsobjekter. Den lavere prisfastsættelse, fortsat god indtjeningsevne samt en overgjort politisk – og makroøkonomisk frygt gør, at vi forventer et positivt afkast igen for 2019.

Obligationer giver fortsat intet afkast, og der er stigende risiko for en boble i obligationsmarkedet – specielt blandt de såkaldte virksomhedsobligationer, hvilket vi vil advare imod.

Vores strategi ind i 2019 er forbundet med nogen forsigtighed og med fortsat udgangspunkt i vores ”valueorienterede” investeringstilgang. En strategi vi historisk har skabt gode resultater med. Vi mener, at denne investeringstilgang vil få fornyet opmærksomhed i de kommende år, efter at have været sat lidt i baggrunden af mere momentum – og vækstorienteret investeringsstrategier. Strategier der senest har været under massivt pres. Vi forsøger at imødekomme uro og selskabsmæssige udfordringer m.m. ved at sprede vores investeringer blandt forskellige brancher og i selskaber med forskellige karakteristika.

Vi vil fortsat strategisk benytte likviditet som taktisk bolværk, når der er situationer, der tilsiger det.

Vi har gennem nogen tid analyseret markedet for produkter og strategier, der genererer indtjening i faldende markeder og ser muligheder for på et tidspunkt at inddrage dette i vores strategi.

Afslutningsmæssigt vil vi gerne pointere værdien af, at vi primært investerer i meget likvide aktier i store børsnoterede selskaber, hvorved vi nemt kan realisere investeringerne, hvis vi måtte ønske det. Dette skal ses i lyset af, at det er blevet meget populært at investere i ejendomme, kapitalfonde og infrastrukturprojekter m.m.. Aktiver der er kendetegnet ved at være illikvide og svært omsættelige, ikke mindst i urolige tider.

Endeligt vil vi gerne opfordre alle, der måtte have spørgsmål vedrørende deres risikoprofil eller andet om at kontakte os, når det måtte være belejligt, så vi kan drøfte det telefonisk eller aftale et møde.

 

Mange hilsener og godt nytår

 

Claus N. Sørensen og René Spurré

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

 

Claus N. Sørensen

65 91 95 91

 

René Spurré

40 27 31 94