Nu hvor året er rindet ud kan vi se tilbage på et af de mest begivenhedsrige år i nyere tid.

 

Det, der har præget billedet mest i 2020, har været den såkaldte covid-19 virus. Den udløste det største negative exogene chok i moderne økonomisk historie og udløste de største og hurtigste aktiekursfald set i nyere tid. Efterfølgende er aktiemarkederne successivt kommet igen, men med mange udsving undervejs.

 

Blandt forklaringerne på at aktiemarkederne er kommet igen har været en stigende forståelse af virus, sideløbende med succesfulde test- og nedlukningsstrategier.

 

Desuden har pandemien åbnet et helt nyt kapitel i kombineret finans- og pengepolitisk stimulering – internationalt og ikke mindst i Europa, der også har understøttet aktiemarkederne. Allerede få dage inde i ”krisen” lancerede ECB således en massiv runde pengepolitiske tiltag i form af obligationsopkøb m.m., der drev renterne ned i et historisk lavpunkt. Endvidere foretog Frankrig og Tyskland væsentlige koordinerede initiativer til at støtte økonomierne, virksomhedernes lånemuligheder og forbrugernes købekraft og tilsvarende skete i USA og bl.a. Kina. Derudover er der lagt op til dannelsen af en massiv økonomisk hjælpepakke til yderligere at understøtte såvel den amerikanske som den europæiske økonomi de kommende år

 

Vi har navigeret os gennem den kaotiske tid ved at bevare roen og forsøgt at være så velinformeret som muligt om virus og tidligere lign. scenarier. Vi har også været i tæt dialog med de virksomheder, vi følger og investerer i. Således har vi f.eks. deltaget i over 70 møder med virksomheder de sidste måneder. Konklusionen i denne sammenhæng har været, at hovedparten af virksomhederne har været gode til at navigere og tilpasse sig gennem krisen og ser nu rimeligt optimistisk på fremtiden.

 

Markedsmæssigt har vi ageret forholdsvis opportunistisk og forsøgt at få det bedste ud af de situationer, der opstod undervejs. Vi har holdt fast i vores investeringsstrategi om at FormueFyn skal gennem aktivt, fokuseret og kritisk formueforvaltning arbejde for at skabe det bedst mulige afkast til vores kunder under hensyntagen til en acceptabel risiko”. Udfordringerne til trods har vi i begge vores investeringsstrategier skabt et bedre afkast end markederne ultimo november.

 

Der har været megen debat om, hvorledes det videre forløb ud af covid-krisen vil udspille sig. Vores konklusion er, at det kommer til at ligne et ”W” for økonomierne. Med med andre ord forventer vi, at økonomierne igen kan komme under pres nu, hvor en anden infektions bølge er ved at tage form.

 

Imidlertid er der ikke grund til samme grad af bekymring denne gang. For det første har vi lært mere om virus. For det andet har ændrede adfærdsmønstre, socialisering og mobilitet vist sig at kunne regulere udbrud forholdsvis effektivt og kan indføres regionalt om nødvendigt. For det tredje er der er fundet nye effektive arbejdsformer og internationale samhandelsstrukturer, der kan holde produktiviteten oppe i disse tider og endeligt for det fjerde er der, helt enestående, allerede udviklet vacciner mod Virus der er på vej. Vacciner der successivt kan inddæmme- og eliminere virus. Generelt kan det også konstateres, at stemningsbilledet hos forbrugerne og virksomhederne er ganske positive antageligt af samme årsag.

 

De Europæiske virksomheders styrker indenfor bæredygtighed og regionens store eksponering mod turisme gør, at man må forvente en stærk Europæisk genopretning, når pandemien kommer under kontrol, hvilket vi forventer i anden halvdel af 2021.

 

Internationalt er der også en række elementer, der understøtter et positivt 2021. Således er der ny ledelse på vej i USA, efter at den nuværende præsident tabte valget efter kun havde siddet i én periode. Et særsyn når økonomien er stærk. Den kommende præsident Joe Biden har fremlagt en ekspansiv økonomisk plan med store infrastruktur projekter m.m., der vil kunne understøtte den amerikanske vækst, kombineret med den amerikanske nationalbanks fortsatte lempelige pengepolitik.

 

I Kina og Asien generelt er man foreløbigt kommet stærkt igennem krisen, da man tidligt fik inddæmmet problemet, og den økonomiske vækst har været stabil i den mellemliggende tid, men forventes også at tiltage i 2021 og tilsvarende i emerging markets generelt, drevet af bl.a. stigende råvarepriser.

 

Overordnet set ser vi en stærkt stigende international økonomisk vækst i 2021, drevet af stigende forbrug og investeringer. Denne gang antageligt i en højere grad end i forbindelse med de seneste kriser, da det negative chok denne gang ikke skyldtes ubalancer blandt forbrugerne, virksomhederne eller landene. Det svarer godt overens med OECD og IMF´s prognoser for den globale vækst i 2021 på henholdsvis 4,2% og 5,2%.

 

Den stigende vækst vil trække virksomhedernes indtjening med, hvilket understøtter vores antagelse om, at den overordnede positive trend, som vi har set i aktiemarke-derne, vil forblive intakt ind i 2021. Naturligvis vil der komme bump undervejs i takt med regionale nedlukninger, men aktiemarkederne er typisk 6-9 måneder foran realøkonomien, hvilket understreger, at det kan være farligt at være ude af markedet i den kommende tid.

 

Opsvinget må forventes at accelerere den igangværende omstilling med øget digitalise-ring, investering i robotteknologi og hjemtagning af udenlandsk produktion m.m.. Tendenser vi vil inddrage i vores investeringer.

 

Vi vil generelt fortsætte vores investeringsstrategi og agere konservativt, men stadig udnytte nogle af de udsving, der må forventes undervejs. Vi vil fortsat investere i gode likvide aktier og undgå illikvide aktiver.

 

God jul og godt nytår.

 

 

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Claus N. Sørensen & Renè Spurrè

Når man ser tilbage på aktiemarkedet i 2018 er det bemærkelsesværdigt, hvor afgørende de sidste måneders aktiekursudvikling kom til at præge årets resultat og dermed ens opfattelse af situationen. Siden oktober er flere markeder således faldet mere end 10 %. En tendens der også har smittet af på vores performance.

Det forhold, at man senest har oplevet en meget dårlig udvikling indebærer ofte, at man har en tendens til mentalt at forlænge denne udvikling ind i fremtiden – ukritisk og mindre objektiv end de givne omstændigheder tilsiger. Dette kan påvirke ens evne til at positionere sig rationelt og hensigtsmæssigt i aktiemarkedet fremadrettet og er et forhold, som vi er meget opmærksomme på i vores arbejde!

Da vi gik ind i året, forventede vi et afkast på 8-13 % til vores kunder i 2018. Vi antog, at dette ville komme fra 3 % i udbetalt udbytte og 10 % aktiekursstigninger, som følge af 5-10 % vækst i virksomhedernes indtjening. Realiteten blev, at de globale virksomheder gav ca. 3 % i udbytte, og at deres indtjening er steget ca. 10 %. Isoleret set ganske tilfredsstillende og som forventet.

På trods af dette er flere aktiemarkeder faldet med mere end 15 % fra toppen, som følge af politisk usikkerhed og frygt for amerikansk recession, samt lavere kinesisk vækst og alle markeder endte med negative afkast.

De mange markante udsving gennem året gjorde det svært at navigere og vi er selv skuffede over dette års resultater. Udsvingene medførte, at vi i år performede lidt ringere end vores sammenlignelige indeks – i modsætning til de sidste par år, men f.eks. set over en tre årig periode, har vi fortsat skabt positive resultater og outperformet markedet.

Fremadrettet forventer vi, at der vil falde ro om flere af de politiske elementer, der har dannet baggrund for den megen uro. Det være sig i relation til ”handelskrigen” og ”Brexit” og senest den amerikanske administrations nedlukning på grund af budget forhandlinger, der trækker ud. I den forbindelse er det værd at hæfte sig ved, at der er ingen vindere, såfremt der ikke findes løsninger på mange af disse områder, hvilket tilsiger, at der vil blive fundet løsninger eller kompromiser.

Aktiemarkederne formår gennemgående at lægge politiske hændelser bag sig som f.eks. den italienske krise, der nu er løst med et forlig, ”Ukraine krisen”, Uroen om Nord – og Sydkorea m.m..

I relation til recessionsfrygt er der intet, der tyder på at recession er nært forestående, når vi gennemgår en række af de klassiske recessionsindikatorer. Væksten er stærk globalt set, der er god jobvækst og beskæftigelse. Der er stigende lønninger og investeringer, og der er gode indtjeningsforventninger til virksomhederne. Således forventes de globale virksomheders indtjening at stige med ca. 8,4 % i 2019, til gavn for aktionærerne.

Vi forventer, at vi har de fleste rentestigninger bag os i USA, og at ECB´s rentepolitik fortsat vil lempelig langt ind i 2020, hvilket burde understøtte aktiemarkedet i den kommende tid.

De seneste kursfald har medført, at såvel de amerikanske- som de europæiske aktiemarkeder nu er prisfastsat som de var tilbage i 2013, eller med andre ord halvvejs inde i opsvinget. Nu handler de Europæiske aktier ca. 15 % billigere i forhold til det gennemsnitlige niveau over de sidste 20 år. Dermed er der med de seneste kursfald priset et negativt og frygtsomt scenarie ind i aktiekurserne. Et scenarie vi ikke ser foran os. Der vil komme tider, hvor det er passende at være bekymret for aktier, men det er ikke nu!

Det er aldrig hensigtsmæssigt at forlade aktiemarkedet helt i urolige tider. Ofte får man de største kursstigninger i forbindelse med vendinger, og dette kan afgørende påvirke ens langsigtede afkast negativt ved ikke at være i aktiemarkedet. Historien viser at aktiemarkedet stiger i 90 % af tiden, fordi virksomhederne generelt fortsætter med at tjener penge hver dag – også gennem kriser.

Den megen uro til trods, vurderer vi fortsat, at aktiemarkedet er det mest attraktive investeringsobjekt blandt de gængse investeringsobjekter. Den lavere prisfastsættelse, fortsat god indtjeningsevne samt en overgjort politisk – og makroøkonomisk frygt gør, at vi forventer et positivt afkast igen for 2019.

Obligationer giver fortsat intet afkast, og der er stigende risiko for en boble i obligationsmarkedet – specielt blandt de såkaldte virksomhedsobligationer, hvilket vi vil advare imod.

Vores strategi ind i 2019 er forbundet med nogen forsigtighed og med fortsat udgangspunkt i vores ”valueorienterede” investeringstilgang. En strategi vi historisk har skabt gode resultater med. Vi mener, at denne investeringstilgang vil få fornyet opmærksomhed i de kommende år, efter at have været sat lidt i baggrunden af mere momentum – og vækstorienteret investeringsstrategier. Strategier der senest har været under massivt pres. Vi forsøger at imødekomme uro og selskabsmæssige udfordringer m.m. ved at sprede vores investeringer blandt forskellige brancher og i selskaber med forskellige karakteristika.

Vi vil fortsat strategisk benytte likviditet som taktisk bolværk, når der er situationer, der tilsiger det.

Vi har gennem nogen tid analyseret markedet for produkter og strategier, der genererer indtjening i faldende markeder og ser muligheder for på et tidspunkt at inddrage dette i vores strategi.

Afslutningsmæssigt vil vi gerne pointere værdien af, at vi primært investerer i meget likvide aktier i store børsnoterede selskaber, hvorved vi nemt kan realisere investeringerne, hvis vi måtte ønske det. Dette skal ses i lyset af, at det er blevet meget populært at investere i ejendomme, kapitalfonde og infrastrukturprojekter m.m.. Aktiver der er kendetegnet ved at være illikvide og svært omsættelige, ikke mindst i urolige tider.

Endeligt vil vi gerne opfordre alle, der måtte have spørgsmål vedrørende deres risikoprofil eller andet om at kontakte os, når det måtte være belejligt, så vi kan drøfte det telefonisk eller aftale et møde.

 

Mange hilsener og godt nytår

 

Claus N. Sørensen og René Spurré

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

 

Claus N. Sørensen

65 91 95 91

 

René Spurré

40 27 31 94