Når man ser tilbage på aktiemarkedet i 2018 er det bemærkelsesværdigt, hvor afgørende de sidste måneders aktiekursudvikling kom til at præge årets resultat og dermed ens opfattelse af situationen. Siden oktober er flere markeder således faldet mere end 10 %. En tendens der også har smittet af på vores performance.

Det forhold, at man senest har oplevet en meget dårlig udvikling indebærer ofte, at man har en tendens til mentalt at forlænge denne udvikling ind i fremtiden – ukritisk og mindre objektiv end de givne omstændigheder tilsiger. Dette kan påvirke ens evne til at positionere sig rationelt og hensigtsmæssigt i aktiemarkedet fremadrettet og er et forhold, som vi er meget opmærksomme på i vores arbejde!

Da vi gik ind i året, forventede vi et afkast på 8-13 % til vores kunder i 2018. Vi antog, at dette ville komme fra 3 % i udbetalt udbytte og 10 % aktiekursstigninger, som følge af 5-10 % vækst i virksomhedernes indtjening. Realiteten blev, at de globale virksomheder gav ca. 3 % i udbytte, og at deres indtjening er steget ca. 10 %. Isoleret set ganske tilfredsstillende og som forventet.

På trods af dette er flere aktiemarkeder faldet med mere end 15 % fra toppen, som følge af politisk usikkerhed og frygt for amerikansk recession, samt lavere kinesisk vækst og alle markeder endte med negative afkast.

De mange markante udsving gennem året gjorde det svært at navigere og vi er selv skuffede over dette års resultater. Udsvingene medførte, at vi i år performede lidt ringere end vores sammenlignelige indeks – i modsætning til de sidste par år, men f.eks. set over en tre årig periode, har vi fortsat skabt positive resultater og outperformet markedet.

Fremadrettet forventer vi, at der vil falde ro om flere af de politiske elementer, der har dannet baggrund for den megen uro. Det være sig i relation til ”handelskrigen” og ”Brexit” og senest den amerikanske administrations nedlukning på grund af budget forhandlinger, der trækker ud. I den forbindelse er det værd at hæfte sig ved, at der er ingen vindere, såfremt der ikke findes løsninger på mange af disse områder, hvilket tilsiger, at der vil blive fundet løsninger eller kompromiser.

Aktiemarkederne formår gennemgående at lægge politiske hændelser bag sig som f.eks. den italienske krise, der nu er løst med et forlig, ”Ukraine krisen”, Uroen om Nord – og Sydkorea m.m..

I relation til recessionsfrygt er der intet, der tyder på at recession er nært forestående, når vi gennemgår en række af de klassiske recessionsindikatorer. Væksten er stærk globalt set, der er god jobvækst og beskæftigelse. Der er stigende lønninger og investeringer, og der er gode indtjeningsforventninger til virksomhederne. Således forventes de globale virksomheders indtjening at stige med ca. 8,4 % i 2019, til gavn for aktionærerne.

Vi forventer, at vi har de fleste rentestigninger bag os i USA, og at ECB´s rentepolitik fortsat vil lempelig langt ind i 2020, hvilket burde understøtte aktiemarkedet i den kommende tid.

De seneste kursfald har medført, at såvel de amerikanske- som de europæiske aktiemarkeder nu er prisfastsat som de var tilbage i 2013, eller med andre ord halvvejs inde i opsvinget. Nu handler de Europæiske aktier ca. 15 % billigere i forhold til det gennemsnitlige niveau over de sidste 20 år. Dermed er der med de seneste kursfald priset et negativt og frygtsomt scenarie ind i aktiekurserne. Et scenarie vi ikke ser foran os. Der vil komme tider, hvor det er passende at være bekymret for aktier, men det er ikke nu!

Det er aldrig hensigtsmæssigt at forlade aktiemarkedet helt i urolige tider. Ofte får man de største kursstigninger i forbindelse med vendinger, og dette kan afgørende påvirke ens langsigtede afkast negativt ved ikke at være i aktiemarkedet. Historien viser at aktiemarkedet stiger i 90 % af tiden, fordi virksomhederne generelt fortsætter med at tjener penge hver dag – også gennem kriser.

Den megen uro til trods, vurderer vi fortsat, at aktiemarkedet er det mest attraktive investeringsobjekt blandt de gængse investeringsobjekter. Den lavere prisfastsættelse, fortsat god indtjeningsevne samt en overgjort politisk – og makroøkonomisk frygt gør, at vi forventer et positivt afkast igen for 2019.

Obligationer giver fortsat intet afkast, og der er stigende risiko for en boble i obligationsmarkedet – specielt blandt de såkaldte virksomhedsobligationer, hvilket vi vil advare imod.

Vores strategi ind i 2019 er forbundet med nogen forsigtighed og med fortsat udgangspunkt i vores ”valueorienterede” investeringstilgang. En strategi vi historisk har skabt gode resultater med. Vi mener, at denne investeringstilgang vil få fornyet opmærksomhed i de kommende år, efter at have været sat lidt i baggrunden af mere momentum – og vækstorienteret investeringsstrategier. Strategier der senest har været under massivt pres. Vi forsøger at imødekomme uro og selskabsmæssige udfordringer m.m. ved at sprede vores investeringer blandt forskellige brancher og i selskaber med forskellige karakteristika.

Vi vil fortsat strategisk benytte likviditet som taktisk bolværk, når der er situationer, der tilsiger det.

Vi har gennem nogen tid analyseret markedet for produkter og strategier, der genererer indtjening i faldende markeder og ser muligheder for på et tidspunkt at inddrage dette i vores strategi.

Afslutningsmæssigt vil vi gerne pointere værdien af, at vi primært investerer i meget likvide aktier i store børsnoterede selskaber, hvorved vi nemt kan realisere investeringerne, hvis vi måtte ønske det. Dette skal ses i lyset af, at det er blevet meget populært at investere i ejendomme, kapitalfonde og infrastrukturprojekter m.m.. Aktiver der er kendetegnet ved at være illikvide og svært omsættelige, ikke mindst i urolige tider.

Endeligt vil vi gerne opfordre alle, der måtte have spørgsmål vedrørende deres risikoprofil eller andet om at kontakte os, når det måtte være belejligt, så vi kan drøfte det telefonisk eller aftale et møde.

 

Mange hilsener og godt nytår

 

Claus N. Sørensen og René Spurré

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

 

Claus N. Sørensen

65 91 95 91

 

René Spurré

40 27 31 94

Endnu et år er gået. Det blev politisk et mere roligt år internationalt set end de foregående. De Europæiske valg i Frankrig og Tyskland faldt fornuftigt ud. Den nyere kinesiske leder Xi Jinping blev genvalgt som generalsekretær for Kinas kommunistparti og befæstede sin position væsentlig med valget. Endeligt fik den nye amerikanske præsident efter et meget langt tilløb en skattereform på plads og undgik politiske skandaler, som mange havde frygtet. Alt sammen positive elementer for aktiemarkederne.

Når man ser ind i 2018 er det et år, hvor der skal afholdes italiensk valg. Et valg der godt kan skabe noget støj i Europa, men hvor der ellers ikke lige umiddelbart er udsyn til nogle politiske elementer, der kan skabe usikkerhed. Det åbner op for at fokus kan være rettet mod den økonomiske udvikling i større grad end de tidligere år, hvilket er positivt.

Vi har gennem nogen tid gjort os til talsmænd for, at vi bevægede os i retning af en situation, hvor den internationale vækst voksede synkront, hvilket nu efterhånden et stykke tid har været situationen, og det er den optimale situation for vores aktieinvesteringer. Det så længe, at væksten ikke bliver for høj og skaber ubalancer i f.eks. arbejdsmarkedet, råvarepriserne m.m., men det synes ikke at være situationen.

Således opjusterede OECD for nyligt deres internationale vækstskøn op fra 3,5 % til 3,6 %, men det er fortsat under niveauet fra før krisen og niveauet fra tidligere opsving og dermed ikke alarmerende.

En ting der er værd at hæfte sig ved i forbindelse ved opsvinget er, at investeringerne, der længe har haltet, er begyndt at stige ganske pænt og at forbruget også generelt styrkes til gavn for væksten. Dette er meget betydende, da det generelt har positive selvforstærkende effekter.

Der, hvor det relativt set går bedst, er i Europa – vores fokusområde, hvor væksten fortsætter med at vinde momentum. I Europa stiger de økonomiske tillidsindikatorer således fortsat og ligger nu på det højeste niveau siden 2001. Europa må siges at have lagt såvel Finanskrisen som Eurokrisen bag sig.

Prisfastsættelsen af Europæiske aktier er fortsat attraktiv i forhold til flere andre områder ikke mindst i f.h.t. USA og indtjeningsudsigterne for virksomhederne er ganske fornuftige og stigende, hvilket er godt for vores aktieinvesteringer. Selskaberne har desuden historisk lav gæld, meget likviditet og har efter mange års krise skåret deres organisationer meget til og kan tåle markedsmæssige udfordringer i perioder.

Endeligt er ECB´s rentepolitik fortsat lempelig og må antages at ville være det langt ind i 2018.

Men det skal også fremhæves, at det er naturligt, at der kommer perioder med korrektioner, som vi har været vidne til i den seneste tid. Det ikke mindst efter de sidste mange års gode aktiekursstigninger – som vi har nydt godt af. Det er ”usundt”, hvis det ikke forekommer. Historien viser dog, at aktiemarkedet bevæger sig opad 90 pct. af tiden og så er der 10 pct. med tilbagegang, hvoraf korrektioner i markederne ofte er på mellem minus 3-7 %. I den forbindelse tror vi at vores mere end 60 års samlede erfaring kan være en støtte.

Samlet set har vi tillid til, at vi også ind i 2018 kan stå os ved at være eksponeret mod aktier. De risiko-elementer, der kan være, vil sandsynligvis komme uden fra Europa, men der synes ikke umiddelbart at være noget alarmerende på vej, og markederne er blevet robuste overfor enkeltevents. Det være sig Koreanske missiler, tragiske terrorangreb og lign..

Vi mener fortsat, at aktiemarkedet er det mest attraktive investeringsobjekt blandt de gængse investerings-objekter. I den forbindelse vil vi gerne pointere værdien af, at vi primært investerer i meget likvide aktiver – altså ultralikvide aktier i store børsnoterede selskaber, hvorved vi nemt kan realisere investeringerne, hvis vi måtte ønske det. Dette skal ses i lyset af, at det er blevet meget populært at investere i ejendomme, kapitalfonde og infrastruktur projekter m.m.. Aktiver der er kendetegnet ved at være illikvide og svært omsættelige, hvilket vi af erfaring og princip går udenom.

Obligationer giver fortsat intet afkast, og der er stigende risiko for en boble i obligationsmarkedet. Der har ikke været så lave renteniveauer i århundreder.

Vi slutter året med afkast på omkring plus på 12 % på vores SkandiPlus strategi og 16 % i vores Europæiske udbyttetema. Det skal ses i forhold til et afkast på godt 9 %  på vores benchmark og 10 % på Eurostoxx 600.

Vores forventninger er, at aktiemarkederne også i 2018 vil byde på udsving. Men alternativerne, blandt de traditionelle investeringsaktiver, herunder obligationer, forekommer os ikke attraktive og mere risikable end længe set. Vi forventer et afkast på 8-13 % for vores aktiemandater i 2018. Sammensat af 3 % i udbytte, 4-7 % vækst i virksomhedernes indtjening via økonomierne og 1-3 % som følge af stigende prisfastsættelse af aktierne.

I denne tid står vi overfor implementeringen af nye regler inden for finansbranchen herunder bl.a. de såkaldte Mifid 2 regler. Et regelsæt der fra politisk side har været arbejdet på siden 2007 og som der fortsat arbejdes på. Dette er et meget omfattende område, med intet mindre end p.t. ca. 1,7 mio. paragraffer. Vi vil i den kommende tid orientere mere herom og konsekvenserne heraf.

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre alle, der måtte have spørgsmål eller måtte ønske et møde om at kontakte os, når det måtte være belejligt.

Mange hilsener

Claus N. Sørensen og René Spurré

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Claus N. Sørensen: 65 91 95 91

René Spurré: 40 27 31 94

Vi møder mange personer, der skal til at tage hul på deres ratepension eller lige er begyndt på dette – og som er i tvivl om, hvad de skal gøre.
Det gode råd har altid lydt: Når du er på vej på pension, skal du tilpasse din investeringsprofil til at være mere defensiv. Blandt andet ved at øge andelen af obligationerne i din beholdning. Sådan har standardrådet lydt gennem årtier. (mere…)

FormueFyn orienterer:

Kære kunder – vi kan med glæde konstatere, at vi er kommet godt i gang med året og skabt gode afkast i skrivende stund. Dette baseret på gode investeringer og et stadigt bedre økonomisk klima, som vi mener vil dominere billedet de kommende år.

Vi mener således at valget af Trump, som USA´s 45. præsident nok har afstedkommet en vis eufori – specielt i USA, men at det snarere er stærke virksomhedsmæssige – og økonomiske data, der har drevet markedet opad gennem den seneste tid, og at det kan fortsætte. Et emne vi vil vende tilbage til efter en skelen til de forstående Europæiske valg og vores vurdering af den afledte risiko for-bundet hermed, men vi er mindre bekymrede over det politiske landskab nu end for 3-6 mdr. siden.

Efter det overraskende britiske valg om at forlade EU, har der været en begrundet frygt for at flere lande skulle forlade samarbejdet ikke mindst aktualiseret af, at flere lande skulle afholde nationale valg, og at det kunne føre til valgsejre eller væsentlig styrkelse blandt EU-modstander grupperinger. Imidlertid er der grund til at tro, at frygten for en opløsning af EU ikke står lige for p.g.a. en række forhold, der har udspillet sig senest.

Englænderne har efter valget måtte erfare, at det rent praktiske ved at forlade sammenarbejdet er totalt uoverskueligt. Senest har man talt om at benytte en mere end 500 år gammel regel, der muliggør, at man kan gøre EU regler til engleske regler, fordi man ikke kan nå at implementere nye regler før man skal være ude af EU, for så efterfølgende, at omgøre dem via parlamentet. Unægtelig besværligt, hvilket bør afskrække nogle EU-kritikere fra at stille for kategoriske krav op om straks exit fra EU i forbindelse med ”valgsejre”. Herudover synes der i Europa i øvrigt at være en stigende tilslutning til EU-venlige grupperinger.

I Holland faldt valget således ud til fordel for EU midtsøgende partier, selvom EU-modstanderen Geert Wilders i en periode stod stærkt. I Frankrig er den EU-skeptiske Jean-Marie Le Penn svækket i de seneste meningsmålinger og alt tyder på, at Jean-Marie Le Penn vil have det svært i en anden runde og ikke vil være i stand til at vinde valget samlet.

I Tyskland viste det første af tre regionale valg forud for forbundsdagsvalget den 24. september en sejer til Angela Merkels CDU, med pæn stemmemæssig fremgang, på ”bekostning” af SPD´s kanslerkandidat Martin Schulz partigrupper. Dermed synes Tyskerne at stemme for en fortsættelse af den EU-venlige politik, som Angela Merkel har stået for.

Slutteligt er der valget i Italien næste år, hvor Beppe Grillo´s EU-skeptiske 5 Star bevægelse står stærkt, men hvis deres politik om ikke at ville indgå i nogle valgalliancer består, burde de ikke kunne få nogen væsentlig indflydelse, stemmer til trods. Det er også vigtigt at påpege, at den italienske befolkning traditionelt er EU-tilhængere, hvilket har vist sig ved flere lejligheder ved det endelige valg.

Samlet set vurderer vi altså, at valgene nok kan give noget uro og byde på interessante muligheder, men vi tror ikke EU-projektet står for fald. Der er en rimelig sandsynlighed for, at der er indregnet en vis discount i forbindelse med de kommende valg, således, at hvis valgene falder fornuftigt ud, vil de europæiske markeder stige efterfølgende alene af den grund.

Vi er af den opfattelse, at det nuværende opsving kan sammenlignes med det, vi var vidne til i 1990érne, der varede et årti. Dengang som nu oplevede vi et langvarigt opsving, også i aktiemarkedet, baseret på stabil synkron international vækst kombineret med lav inflation.

I aktiemarkederne har vi set dette udspille sig tydeligst siden midten af 2016, hvorfra markederne generelt er steget sammen i takt med de økonomiske data.

USA´s opsving har været længstvarende, hvilket også afspejler sig i prisfastsættelsen af de amerikanske aktier, der nu ligger i den dyre ende historisk.

Europæiske aktier kan derimod ikke siges at være dyre – og i særdeleshed ikke i forhold til amerikanske aktier, hvor de relativt set er på det billigste niveau i 40 år, til trods for at væksten i Europa er større, og at den fremadrettede optimisme hos såvel forbrugerne som virksomhederne ligger på det højeste niveau i flere år! Udviklingen understøttes af, at der igen er kommet gang i kreditudvikling, og desuden vil Europas virksomheder også nyde gavn af den aftagende Euro, ikke mindst i forholdet til den amerikanske dollar, til gavn for eksporten og forøget M &A aktivitet rettet mod Europa. Elementer der alle vil understøtte de europæiske aktiemarkeder.

Samlet mener vi, at aktier fortsat tilbyder bedre afkastmuligheder end obligationer risikojusteret, indenfor en 12 måneders plus horisont, bl.a. set i lyset af den amerikanske nationalbanks seneste renteforøgelse og ECB´s ændrede retorik vedr. deres obligationstilbagekøb.

Det er i den forbindelse værd at erindre, at obligationsrenterne kommer fra det laveste niveau siden 1700 tallet i England og 1800 tallet i USA.

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre alle, der måtte have spørgsmål eller måtte ønske et møde om at kontakte os, når det måtte være belejligt.

 

Mange hilsener

Claus N. Sørensen og René Spurré
FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Claus N. Sørensen
65 91 95 91

René Spurré
40 27 31 94

Kære kunder

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den tillid, vi er blevet vist ved at forvalte dine midler gennem året.

2016 blev på mange måder et skelsættende år såvel økonomisk som politisk, hvilket resulterede i store udsving på investeringsmarkederne.

Året blev skudt i gang med en frygt for at den kinesiske vækst ville aftage, og det påvirkede de internationale vækstforventninger. Situationen fik de internationale aktiemarkeder til at falde væsentligt. Eksempelvis var mange indeks 15-20 % lavere i februar end ved årets start.  Frygten for en aftagende kinesisk vækst viste sig efterfølgende uberettiget.

Perioden bød også på det såkaldt ”Brexit” samt valget af Donald Trump, som USA´s næste præsident. Vi har endnu til gode at erfare de realøkonomiske og politiske konsekvenser heraf om end, at der ikke er tvivl om, at markederne i forbindelse med det amerikanske valg har inddis-konteret et regimeskift med indførelse af en aggressiv vækstpolitik, hvilket vi vil komme tilbage til.

Vi formåede at udnytte den usikkerhed, der opstod i forbindelse med valgene, da vi i perioderne omkring valgene valgte at holde en del likviditet, da vi var lidt forbeholdne overfor holdningen om,  at alt var givet ved valgene. I begge tilfælde kom det os til gode, da vi agerede i forbindelse med den usikkerhed, der opstod i markederne efterfølgende. Man kan argumentere for, at det der i gennem året skabte de største bevægelser i markederne var politisk forankret, hvilket man skal have med sig ind i 2017 i forbindelse med et fransk præsident valg og et tysk kansler valg. På mange måder overskyggede det politiske miljø realøkonomien gennem året, hvilket var noget frustrerende og udfordrende.

På den økonomiske front ser vi ind i 2017 med en vis optimisme. Dette til trods for at væksten i nærmest et årti har været lav. Det skyldes, at mange af de vestlige økonomier oplever tiltagende fremgang og at arbejdsløsheden er rekord lav og at lave renter, høj likviditet, lave råvarepriser og forholdsvis lav kapacitetsudnyttelse giver private og industrien gode rammebetingelser.

Vi befinder os således i en fortsat fase af et opsving væk fra den dybe recession som ”Finanskrisen” afstedkom. Vi mener i den forbindelse, at Donald Trump´s politiske udmeldinger om finanspolitiske lempelser i form af lavere skatter og øgede offentlige investeringer m.m. kan være det, der for alvor kan øge væksten i USA, til gavn for store dele af verden. Flere andre lande er også ved at orientere sig mod finanspolitikken ud fra samme logik.

Vi er fortsat positiv overfor Europa. Der er flere forhold, der taler til vores fordel, således er den generelle vækst i Europa taget til i momentum og bredde gennem de seneste år, understøttet af en positiv kreditudvikling. Desuden vil Europa nyde gavn af den aftagende Euro, ikke mindst i forholdet til den amerikanske dollar, til gavn for eksporten og forøget M &A aktivitet i Europa. Elementer der alle vil understøtte de europæiske aktiemarkeder.

Samlet mener vi, at vi står overfor en interessant tid, hvor der i stort set alle regioner er tale om en acceptabel synkron vækst.  En situation der er ideel for aktiemarkederne og som vil være drivende for stigende renter og faldende obligationskurser. I den forbindelse vil vi gerne rejse et lille advarselsflag – når renterne begynder at stige kan det gå hurtigt, da renteforventningerne typisk springer meget – naturligvis i særdeleshed længere ude på tidskurven, hvilket kan få lange obligationer til at falde betydeligt.

Vi mener fortsat, at det Europæiske aktiemarked, herunder det Skandinaviske, er interessant prisfastsat og det handler med en ikke uvæsentlig ”rabat” til det amerikanske marked, hvilket øger vores interesse for området. Således handler Eurostoxx 600 på en price/book ratio på 1,67 mod 2,8 for  S & P 500. For at nyde gavn af den højere vækst i USA, har vi investeret i en række europæiske virksomheder, der har en betydelig eksport til landet og dermed nyder godt af den højere vækst samt den dyrere USD, der styrker virksomhedernes indtjening. En investeringstilgang som vi også fremadrettet vil benytte os af.

Vi kommenterer gennemgående ikke på enkeltaktier. Vi mener, at det er det samlede resultat, der tæller. Således bruger vi meget tid på at sammensætte porteføljerne så risikoen begrænses, hvilket generelt gør, at vores porteføljer svinger mindre i værdi end de underliggende benchmarks, vi måler os op imod. Vi vil dog i år gøre en undtagelse med inddragelse af Renonorden og Novo.

Førstnævnte er nordens største renovationsselskab. Selskabets kunder er typisk kommuner og lign.. Renovation er typisk baseret på en enkel forretningsmodel, hvor man byder ind på offentlige opgaver og har lavet en kalkule, hvor man kender alle sine omkostninger og så ligger en ønsket risikojusteret fortjeneste ind typisk på f.eks. 10-15 %. Med andre ord en forholdsvis simpel forretningscase, ikke desto mindre har vi måtte sælge aktierne med et stort tab. Det skyldes, at selskabet har foretaget to store nedskrivninger. Efter den første, hvor hele ledelsen blev fyret lød begrundelsen, at der var indgået en række aftaler, der var forkert beregnet og at de ville blive tabsgivende fra 2017. Vi havde så et møde med den nye ledelse, der bedyrede, at nu havde de gennemgået  90 % af alle kontrakter og nu var styr på det . Ikke desto mindre kom der endnu en nedjustering og selskabet varslede en kapitaludvidelse, der var sammensat ulogisk og uhensigtsmæssigt for aktionærerne. Det efterlod os med det klare indtryk, at vi ikke længere kunne have tillid til ledelsen og bestyrelsen, hvorfor vi desværre måtte tage det store tab.

Modsat har vi været væsentligt undervægtet i Novo, ellers en af vores yndlingsaktier, i en af selskabets mest udfordrende perioder, hvor selskabets aktie faldt mere end 45 %. Efter en række møder med selskabet, hvor vi har stillet os skeptiske overfor deres fortsatte evne til at øge priserne år efter år, valgte vi i marts at mere end halverer vores position i aktien. Vi har købt lidt op i aktien efter faldet, da selskabet faldt til et niveau, hvor meget negativt var inddiskonteret i prisen. Novo er fortsat den førende virksomhed indenfor diabetes området og afledet heraf indenfor fedme området. To desværre voksende ”sygdomsområder”, vi fortsat finder værd at investere i.

Vi slutter året med afkast på omkring plus 7 %. Det skal ses i forhold til et afkast på minus 13 %  på OMX C20 og minus 2 % på Eurostoxx 600.

Vi forventer også, at 2017 vil byde på udsving. Men alternativerne, blandt de traditionelle investeringsaktiver, herunder obligationer, forekommer os ikke attraktive og mere risikable end længe set. Vi forventer et afkast på 7-11 % for 2017. Sammensæt af 3 % i udbytte, 2-3 % generel vækst via økonomierne og 2-5 % som følge af stigende prisfastsættelse af aktierne.

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre alle, der måtte have spørgsmål eller måtte ønske et møde om at kontakte os, når det måtte være belejligt.

Godt Nytår !

René Spurré og Claus N. Sørensen.

"Ejer du aktier nok ?"
Ejer du aktier nok?   Gennem min karriere har jeg arbejdet en del med investeringsrådgivere, som har haft ansvar for at hjælpe deres kund
"Formuefyn orienterer"
Når man ser tilbage på aktiemarkedet i 2018 er det bemærkelsesværdigt, hvor afgørende de sidste måneders aktiekursudvikling kom til at præge å